22 lipiec

           W dniu 22 lipca 1947 roku wznowiono wykłady i zajęcia dla trzeciej klasy licealnej, która w końcu września ma przystąpić do egzaminu maturalnego.

           W dniach od 3-5 września odbył się w naszym Liceum Zjazd dyrektorów i nauczycieli średzkich szkół rolniczych województwa poznańskiego. W powyższym zjeździe wzięło udział całe grono nauczycielskie naszego gimnazjum i liceum.
W przebiegu zjazdu omówiono m.in. następujące zagadnienia: "Rola nauczyciela szkoły rolniczej w środowisku wiejskim", "Oświata rolnicza na tle zagadnień społeczno-gospodarczych Polski współczesnej", "Wychowanie młodzieży w perspektywie przygotowania jej do społeczno-obywatelskich prac w zawodzie".
W zjeździe wziął udział delegat Min. Oświaty, delegat Min. Rolnictwa i R. R., naczelnik Wydziału Oświaty Rolniczej i inni.
Na zakończenie zjazdu odbyła się wycieczka do Ośrodka Hodowlanego w Kijewie, którą poprzedziły wyjaśnienia fachowo-gospodarcze i administracyjne p. dyr. Połowicza.

17 września

           Rozpoczął się w Państwowym Gimnazjum i Liceum Gospodarstwa Wiejskiego w Środzie rok szkolny 1947/48 normalna nauką szkolną.

24 września

           W dniach 24, 26 i 27 września odbył się egzamin maturalny przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, w skład której wchodzili: wizytator Min. Oświaty, wizytator Woj. Wydz. Oświaty, dyrektor szkoły inż. Połowicz i trzech innych. Czynnik społeczny reprezentowany był przez prezesa Samopomocy Chłopskiej.

28 września

           Po mszy św. zebrali się wszyscy uczniowie i uczennice, aby uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny i pożegnać jednocześnie opuszczających Liceum tegorocznych abiturientów. W uroczystości wzięło udział grono nauczycielskie z panem dyr. Inż. Połowiczem na czele, przedstawiciele partii politycznych i Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej.
Po okolicznościowych przemówieniach wręczono abiturientom świadectwa dojrzałości. Przemawiali również przedstawiciele Samorządu szkolnego i w imieniu abiturientów Pochopień. Uroczystość zakończono odśpiewaniem pieśni "Myśmy przyszłością narodu".
           W bieżącym roku szkolnym utworzono cztery klasy, a mianowicie: 1 i 2 gimnazjalną, klasę wstępną do Liceum i 1 klasy licealną. Drugiej klasy licealnej z powodu braku pomieszczenia i skierowanie i większości licealistów do liceów dwuletnich w bież. roku szkolnym nie uruchomiono. Klasa 1 gimn. posiada 41, kl. 2 gimn. 16, kurs wstępny 13 i 1 kl. licealna 41 uczniów i uczennic.
           Utworzono nowy zarząd Spółdzielni Wyżywieniowej, powołano do życia Sklep Uczniowski i uruchomiono bibliotekę szkolną.

9 października

           Na zebraniu Rady Pedagogicznej uchwalono zorganizować w myśl okólnika Min. Oświaty obchód czwartej rocznicy bitwy pod Lenino.

12 października

           Zorganizowano o godzinie 10.15 poranek poświęcony współpracy kulturalnej z Rosją, oraz pamięci bitwy pod Lenino. Wykonano następujące produkcje:
1. Polonez As-dur CHopina
2. Piosenka "Kościuszkowców" - "Jedna droga"
3. Wiersz "Warszawskoje szosse" - Pasternaka
4. Referat p.prof. Musielakówny pt. "Lenino"
5. "Marsz Kosynierów"
Zakończeniem poranka było odegranie wiązanki pieśni żołnierskich i odśpiewanie "Roty"

listopad

           Z okazji Wszystkich Świętych dni od 31 października do 4 listopada były wolne od zajęć szkolnych.

           W dniu 7 listopada Zakład nasz brał udział w uroczystościach związanych z 30-leciem Rewolucji Październikowej. W czasie uroczystej Akademii uczeń kl II gimn. Mucha Zenon wygłosił wiersz pt. "Do przyjaciół Moskali" Adama Mickiewicza.

           W dniu 9 Listopada z okazji Dnia Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej odbyła się w sali kina "Polonia" akademia z udziałem wszystkich organizacji młodzieżowych i młodzieży szkół średnich.
Po wysłuchaniu okolicznościowych przemówień i deklamacji, wystosowano do Prezydenta Rzeczpospolitej rezolucję wyrażającą przywiązanie i hołd dla Obywatela Prezydenta i pracę w imię miłości i pokoju dla ugruntowienia idei demokratycznej w Polsce i w świecie.

           Dzień 13 listopada był dniem serdecznego oddania się młodzieży dyrektorowi Połowiczowi z powodu Jego imienin. Już na samym apelu składał dyrektorowi życzenia personel nauczycielski i instruktorski oraz przedstawiciele młodzieży. O godzinie 18 - tej odbyła się skromna kolacja przy udziale grona i reprezentacji klas. Potem tańczono i bawiono się wesoło do godziny 21.00

           Z okazji przypadającej rocznicy Patrona Młodzieży św. Stanisława Kostki młodzież naszego zakładu przystąpiła w dniu 15 listopada po krótkich rekolekcjach di sakramentu Pokuty.

           W dniu 29 listopada odbyła się konferencja klasyfikacyjna okresowa. Udział w konferencji wzięli wszyscy wykładający w gimnazjum i liceum. Konferencji przewodniczył p. dyr. Połowicz.

20 grudnia

           Wakacje świąteczne rozpoczęły się natychmiast po wystawieniu przez młodzież "Jasełek" w świetlicy szkolnej. W "Jasełkach" wzięli udział zaproszeni goście z p.starostą Kaczmarkiem na czele. Zjechali się też byli uczniowie naszego zakładu z Uniwersytetu Poznańskiego i z Bojanowa. W czasie wigilii młodzież obdarowała grono nauczycielskie i siebie wzajemnie podarkami.
Wakacje potrwają do 7 stycznia 1948 roku.


Powrót do strony