Na czas wyjazdu p. dyr. inż. Połowicza do Ursynowa, do 23 stycznia zastępstwo pełnił p. inż. Cyba.

23 stycznia

           W niedzielę sekcja świetlicowa Bratniej Pomocy wspólnie z ZMP urządziła wieczorek poświęcony Leninowi. Uroczystość zaszczycił swą obecnością p. dyr. Połowicz, poświęcając pomięci twórcy leninizmu krótkie przemówienie, w którym podkreślił znaczenie Lenina - geniusza dla narodów Związku Radzieckiego i całego świata, pragnącego zbudować lepszą przyszłość socjalistyczną.

21 lutego

           Dziś przybyli do naszego zakładu korespondenci: "Rolnika Polskiego" z Warszawy i "Głosu Wielkopolskiego" z Poznania wraz z Naczelnikiem Wydziału Weterynaryjnego i Weterynarzem Powiatowym celem zapoznania się z warunkami szkoły i możliwościami zamiany Liceum na Hodowlano - Weterynaryjne.

           Grono nauczycielskie z dyrektorem Liceum wzięło udział w dniu 25 lutego w nadzwyczajnym zebraniu Spółdzielni Wyżywieniowej przy Liceum. Wysłuchano sprawozdań a następnie odbyły się wybory nowego Zarządu.

27 lutego

           Młodzież naszego zakładu wzięła udział w Akademii urządzonej z okazji 31-rocznicy powstania Armii Radzieckiej i 3 - ej rocznicy powstania ORMO.

30 kwietnia

           O godz. 19.30 Sekcja Przyrodnicza przy Kole Młodych Rolników Państwowego Liceum Rolniczo-Hodowlanego w Środzie urządziła wieczorek artystyczny poświęcony uczczeniu Dnia Lasu i Ochrony Przyrody... Bardzo miły wieczór zakończono wspólnym śpiewem "Góralu, czy ci nie żal".

           Koło szkolne ZMP urządziło Akademię ku czci A. Mickiewicza w auli szkoły powszechnej w Kijewie. Zgromadzeni pracownicy ośrodka w Kijewie oraz mieszkańcy wsi z zadowoleniem powitali udaną imprezę prosząc o częstsze odwiedziny.

           Koło Świetlicowe ZMP urządziło dnia 1 maja wieczór świetlicowy poświęcony gen. Świerczewskiemu. Program obejmował referat o życiu, wiersze i pieśni. Z działalnością generała w życiu społecznym zapoznał obecnych ob. dyrektor, co znacznie wypełniło program.

           Koło sportowe naszego Liceum "Kłos" rozegrało mecz szczypiorniaka na boisku miejskim z drużyną sportową Szkoły zawodowej w Środzie. Mecz wygraliśmy 7:2

           W ciągu 1 tygodnia po uroczystości 1 - wszo majowej w klasach wygłoszono pogadanki o znaczeniu tego święta dla proletariatu międzynarodowego. Na lekcjach j. polskiego uczniowie pisali specjalne wypracowanie, których tematy miały wykazać zorientowanie młodzieży w zagadnieniach życia współczesnego.

           W dzień Święta Ludowego odbyła się w naszym zakładzie uroczystość odkrycia sztandaru Liceum. Uroczystość włączono w ramy obchodu chłopskiego w mieście. Świadkowie byli podejmowani obiadem, a wieczorem uczestniczyli w zabawie szkolnej. Dla upamiętnienia uroczystości odkrycia sztandaru szkolnego zakupiono specjalną "Księgę złotą", do której wpisali swe nazwiska wszyscy świadkowie uroczystości. Zasługa ufundowania sztandaru szkolnego spada na kl III skróconą, która we wrześniu br. siądzie do dużej matury.
Dnia 30 czerwca rozpoczęły wakacje dwie ostatnie klasy. Już w dzień Święta Morza na wieczornicy poświęconej Puszkinowi ob. dyrektor pożegnał wyjeżdżającą młodzież.

1 września

           Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego rozpoczęło się odśpiewaniem Hymnu młodzieżowego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił ob. dyr. Cyba Mieczysław. Uroczystość uświetnili swymi występami maturzyści, którym wręczono świadectwo dojrzałości. Podniosłą uroczystość zakończono odśpiewaniem "Międzynarodówki" i "Gdy naród do boju".

2 października

           Obchodziła młodzież naszego zakładu Święto Pokoju. Na program uroczystości złożyły się okolicznościowe deklamacje, występy chóru rewelersów i uczniów. Akademia była manifestacją młodzieży na rzecz pokoju.

7 października

           33 uczniów kl IV wyjechało do Spółdzielni Produkcyjnej w Ździechowicach, gdzie dokonano uporządkowania urządzeń, ogrodu i chlewni. Chłopi z wdzięcznością żegnali naszą młodzież, prosząc o częste wizyty zwłaszcza z zespołem świetlicowym.

12 października

           W 6-tą rocznicę bitwy pod Lenino młodzież naszego Liceum młodzież naszego Liceum wzięła udział w marszobiegach zajmując czołowe miejsce we wszystkich konkurencjach lekkoatletycznych i w grach zespołowych. Wieczorem urządzono w świetlicy Akademią poświęconą bohaterskiej 1 Armii Wojska Polskiego. Chór odśpiewał "Okę" oraz "Z poza gór i rzek". Akademia była jednocześnie wyrazem hołdu dla Armii Radzieckiej, która wspólnie z Wojskiem Polskim przyniosła niepodległość i wyzwolenie narodowi polskiemu.

           W związku z przypadającą w dniu 21 grudnia 70-tą rocznicą urodzin Stalina, w tym tygodniu poprzedzającym uroczystość we wszystkich klasach na lekcjach jęz. polskiego nauczyciele Liceum wygłosili pogadanki i zapoznali uczniów z życiem i działalnością wielkiego Stalina.
Na lekcjach zajęć świetlicowych kl I i II nauczyły się deklamacji i wierszy o Stalinie. Koło Szkolne ZMP przygotowało specjalny numer gazetki ściennej poświęconej Obrońcy Pokoju i nauczycielowi Mas Pracujących.

           Akademia ku czci Generalissimusa Józefa Stalina odbyła się w świetlicy szkolnej w dniu 18 grudnia. Świetlicę udekorowano olbrzymim portretem Józefa Stalina i czerwona gwiazdą oraz aktualnymi napisami.

18 grudnia

           Odbył się w Liceum Zjazd Rodziców. Przyjechało niewiele, wybrano jednak zarząd Koła Rodzicielskiego.... Rodzice wzięli udział w Akademii poświęconej 70-tej rocznicy urodzin Gen. Stalina.

           W końcu grudnia pracownicy Liceum weszli w skład Międzyzakładowej Organizacji Zawodowej. MOZ obejmuje Średnią Szkołę Zawodową i nasze Liceum. Przewodniczącym wybrano ob. Matuszkiewicza, zast. ob. Pukiewicza, sekr. ob. Hauke i skarbnika ob. Rejmanównę. Referat o zadaniach MOZ wygłosił dyr. Liceum Ogólnokształcącego ob. Anders.


Powrót do strony