styczeń

           Z okazji 26-tej rocznicy śmierci Lenina odbyła się w Liceum Uroczysta Akademia. Referat o Leninie i jego życiu wygłosił uczeń Maciak. Wiersze wygłosili uczniowie: Pietrzak i Maczyński.

26 stycznia

           Wyjechała do Poznania do teatru kl II. Wystawiono sztukę Fredry "Pan Jowialski". Młodzież zwiedziła wystawę w Muzeum Wielkopolskim.

27 stycznia

           Liceum korzysta z filmów oświatowych, jakie każdego miesiąca są wyświetlane dla każdej ze szkół. Dnia 27 stycznia pokazano młodzieży: "Hodowlę koni w Arizonie", "Moskiewskie zoo", "Artystyczną porcelanę" i "Chów owiec".

luty

           Wobec tego, że dotychczasowe organizacje młodzieżowe: "Spółdzielnia Wyżywieniowa Uczniów" i "Bratnia Pomoc" nie odpowiadają przeobrażeniom społeczno-politycznym Rada Pedagogiczna postanowiła zlikwidować je i powołać do życia nową organizację o charakterze samorządowo- spółdzielczym. Opracowanie nowej struktury organizacyjnej dla nowej organizacji powierzono ob. Matuszkiewiczowi, który w dniu 5 lutego przedstawił swój projekt Komisji Statutowej.

18 lutego

           Odbyło się pierwsze zebranie MOZ-u, na którym zebrani pracownicy naszego Liceum zapoznali się z zadaniami i pracą MOZ-u na najbliższy okres. Zasadniczym zadaniem będzie samokształcenie ideologiczne.

4 marca

           Na pierwszym zebraniu szkoleniowym MOZ-u przerobiono materiał dialektyki marksistowskiej. Zdaniem koleżeństwa materiał podany do przerobienia jest zbyt obszerny przy nawale pracy w szkole zawodowej.

           Trzecią rocznicę śmierci gen. Waltera uczczono wydaniem gazetki ściennej i wygłoszeniem pogadanki na zajęciach świetlicowych.

26 marca

           Urządzono akademię poświęconą walce o pokój w ramach Tygodnia Młodzieży Demokratycznej. Zagajenie wygłosił ob. Matuszkiewicz, zwracając uwagę na konieczność zjednoczenia się całej młodzieży w walce o pokój. Śladem zobowiązań innych zakładów pracy i szkół również młodzież zobowiązała się w dniu 22 marca do wykonania szeregu uchwał włączając się w ten sposób w ogólnonarodowy i światowy front walki o pokój. Po odśpiewaniu Międzynarodówki kl. II wygłosiła wiersza Słobodnika pt. "Pochód".

           W związku z uchwałą KC PZPR o zadaniach tegorocznej kampanii siewnej i instrukcją Zarządu Głównego ZMP oraz instrukcją Komendy Głównej Służba Polsce, w odpowiedzi na apel Liceum Rolniczo-Hodowlanego w Dobrocinie woj. olsztyńskiego członkowie Koła Szkolnego ZMP i junacy Hufca Szkolnego SP Państwowego Liceum Czteroletniego Roln.-Hodowlanego w Środzie na wspólnym zebraniu w dniu 22 marca przyjęli następujące zobowiązania:
- wygłoszenie 36 pogadanek nt. akcji siewnej w sześciu Spółdzielniach Produkcyjnych na terenie powiatu średzkiego w najbliższych trzech niedzielach.
- podniesienie wydajności pracy na zajęciach praktycznych i wyrobienie rzetelnego socjalistycznego stosunku do pracy.
- pierwszy pluton ofiarował 10 junakodniówek dla Spółdzielni Produkcyjnej w Dębiczu, III pluton 16 junakodniówek dla Spółdzielni Produkcyjnej w Węgierskim, a II pluton 15 junakodniówek dla Spółdzielni Prod. w powiecie.
- w związku z niespodziewanym przyłączeniem 150 ha do Ośrodka Szkolnego w Kijewie, młodzież Liceum zobowiązała się zaradzić 5 ha wysadków buraka cukrowego, wysadzić 25 ha ziemniaków i wymłócić 2 stogi żyta.
- w zwiazku z budową nowego internatu młodzież Liceum zobowiązała się poświęcić 146 junakodniówek do końca czerwca br.
- klasa IV zobowiązała się do przepracowania pół dnia po zdaniu egzaminu dojrzałości dla Spółdzielni Produkcyjnej w powiecie średzkim.

1 maja

           Uczestnictwo w pochodzie 1 -wszo majowym. [zdjęcie I] ; [zdjęcie II] ; [zdjęcie III]

wrzesień

           Z dniem 1 września rozpoczął się akademią nowy rok szkolny. Utworzone zostały dwie klasy pierwsze i szkoła po raz pierwszy w swych dziejach liczyła 5 klas

październik

           W październiku rozpoczęto budowę nowego gmachu na internat.


Powrót do strony