12 stycznia

           Koło klasowe ZMP Nr II zorganizowało zabawę taneczną. Organizatorzy napotykali na liczne trudności, ale mimo to zabawa odbyła się w nalezytym porządku.

           W końcu stycznia odbyły się wybory do nowego zarządu szkolnego ZMP. Na miejsce ustępującego zarządu w osobach:
- przewodniczącego - Jareckiego Mariana
- sekretarza - Kaczmarka Wacława
- skarbnika - Brodowskiej Haliny
- oraz dwóch członków: Olejniczaka i Frąckównej
weszli:
- Całka Stanisław - jako przewodniczący
- Mazurek Kazimierz - zastępca
- Olejniczak Henryk - sekretarz
- Brodowska Halina - skarbnik

           Budowa naszego nowego internatu posunęła się daleko naprzód. Załoga budowniczych gmachu internatu osiągnęła dużą oszczędność cementu przez zastosowanie zmiany prefabrykowanych gzymsów na murowaniu z założeniem jednej płyty betonowej.
W chwili obecnej fragmenty budowy przedstawiają się następująco:
- zdjęcie 1 - widok całości od strony północno-zachodniej
- zdjęcie 2 - strona północna - główne wejście
- zdjęcie 3 - całość budynku od strony południowej
- zdjęcie 4 - świetlica i jadalnia wraz z podcieniem od strony południowej
- zdjęcie 5 - prace przy odwadnianiu bloku B.
                    Na zdjęciu wyróżniający się pracownicy: Zys i Kazimierski wyrabiający po 400% normy.
- zdjęcie 6 - rzut z góry na blok B C i D
- zdjęcie 7 - wnętrze bloku C. Na dole kotłownia i magazyny opałowe, górna część - sypialnia dziewcząt
- zdjęcie 8 - korytarz główny bloku B. Świetlica i jadalnia
- zdjęcie 9 - narożnik bloku A, strona wschodnia
- zdjęcie 10 - wejście do bloku A
- zdjęcie 11 - widok ogólny

5 marca

           Odbyły się międzyszkolne zawody strzeleckie. W zawodach wzięli udział uczniowie kl II, II i IV. Pośród ogólnych dobrych wyników pierwsze miejsce w strzale z małokalibrówki zajął kol. Sczygielski Ryszard.

           Nasz pracownia hodowlana została wyposażona w nowe pomoce naukowe, które sprowadzone zostały ze zlikwidowanej szkoły w Niechanowie. Otrzymaliśmy narzędzia chirurgiczno-weterynaryjne i pomoce zootechniczne. Gospodarstwo szkolne otrzymało nowy traktor.

           W dniach 3 i 30 marca odbyły się wieczornice dyskusyjne nad projektem konstytucji RP. Wieczornice miały charakter masówek. Prócz pełnego grona koleżeńskiego wzięli udział pracownicy fizyczni oraz profesorowie. W wyniku dyskusji zgłoszono szereg indywidualnych i zespołowych zobowiązań traktując je zarazem jako uczczenie 60-lecia urodzin Bolesława Bieruta oraz zbliżającego się święta Robotniczego.
Zarząd szkolny ZMP przyjął następ. rezolucję:

"My ZMP-owcy Państwowego Technikum Hodowlanego w Środzie zebrani w dniu 30 III 52r. na zebraniu dyskusyjnym nad projektem konstytucji postanawiamy dążyć do zrealizowania projektu przez
popularyzowanie go wśród społeczeństwa i wiernie stać w obronie zdobyczy mas pracujących".

7 kwietnia

           Zorganizowana została wycieczka do Poznania. Zwiedzaliśmy ogród zoologiczny oraz palmiarnię. Wieczorem byliśmy na sztuce J. Słowackiego pt. "Balladyna".

9 kwietnia

           Cały zespół koleżeński pod opieką p. Dyrektora wziął udział w wycieczce do Wrześni. Zwiedziliśmy tam wzorową mleczarnię prowadzoną przez Szkołę Mleczarską.
Byliśmy również w wylęgarni, gdzie trafiliśmy na czas wykluwania się kurcząt. Zapoznano nas tam z przebiegiem lęgu i systemu urzadzeń.
Następnie zwiedziliśmy tamtejsze Liceum Weterynaryjne. jeden z kmiejscowych wykładowców objaśnił nam tablice pomocnicze, oraz oprowadził po prosektorium, gdzie zastaliśmy psa w trakcie jego preparowania.

           Pod koniec kwietnia trwały intensywne przygotowania do uczczenia dnia 1 maja. Uczniowie w ramach poszczególnych sekcji przygotowali dekoracje, ćwiczyli spiew. Kl IV zorganizowała akademię, która odbyła się dn. 27 IV. Na akademii zostały rozdane nagrody przodownikom nauki i pracy społecznej. Przodownicy otrzymali dyplomy oraz książki.

1 maja

           Nasze Technikum jako reprezentacja szkół rolniczych woj. poznańskiego wzięło udział w uroczystościach obchodu Świeta Robotniczego w Poznaniu.

           Uczniowie nasi w ciągu miesiąca organizowali wystepy artystyczne i prowadzili agitację w Żabikowie, czym przyczynili się do założenia tam spółdzielni.

3 maja

           Klasa II zasadziła 1,5 ha lasu w ramach zobowiazania 1 majowego.

1 czerwca

           W uroczystym obchodzie Świeta Dziecka wzięła udział również nasze Technikum. Przemaszerowaliśmy w pochodzie i wysłuchaliśmy przemówień przedstawicieli PZPR-u.

22 czerwca

           W dniu Świeta Kultury Fizycznej reprezentanci PTH wzieli udział w sztafecie, rozgrywkach siatkówki, skokach i biegach. ogółem uzyskano 7 dyplomów z nagrodami.

23 czerwca

           Abiturienci nasi przystapili do składania egzaminów maturalnych. 24 czerwca zakończono egzaminy. Maturę zdali wszyscy.

1 września

           Odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1952/53 na którą przybyli rodzice uczniów i przedstawiciele partii, władz i organizacji.Uroczystośc rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu narodowego. Następnie zebrani wysłuchali przemówień radiowych min. Jarosińskiego i zarzyckiego.
Wzruszajacym i wychowawczym momentem było oddanie przez dyr. Połowicza i przyjęcie przez prof. Pochopienia stanowiska dyrektora Technikum, gdyż Józef Pochopień był wychowankiem dyr. Połowicza i współpracownikiem w tej szkole.
Uczennica Kotowiczówna zdała sprawozdanie ze Zlotu Młodych Przodowników Budowniczych Polski Ludowej, po czym młodzież złozyła uroczyste ślubowanie. Witając młodzież przemawiali przedstawiciele partii i władz.
Po południu odbywały się rozgrywki sportowe, spotkanie nauczycieli z młodzieżą. dzień zakończono świetlicą rozrywkową.

10 września

           Odbyła się konferencja inwestycyjna z udziałem przedstawicieli Centralnego Zarządu Szkolenia Kadr oraz przedstawicieli wszystkich przedsiębiorstw budujacych internat. Podjęto zobowiazanie, że budynek internatu zostanie dnia 1 stycznia 1953 r. oddany do użytku.

19 września

           Wycieczka młodzieży do Gniezna na Rejonową Wystawę Rolniczą.

1 października

           Klasa III wzięła udział w wiecu przedwyborczym, na którym przemawiali kandydaci na posłów: ob. Dota Maria członek Spółdzielni Produkcyjnej w Ździechowicach i ob. Staniszewski Wacław małorolny chłop z pow. gnieźnieńskiego.

3 października

           Wyjazd zespołu świetlicowego do Spółdzielni Produkcyjnej w Żabikowie z świetlicą o Warszawie. Nastrój był serdeczny i wesoły.

4 października

           Delegacja uczniów wraz z III klasą wzięła udział w capstrzyku i złozyła wieńce na grobach żołnieży radzieckich i polskich.

12 października

           Odbyło się zebranie wyborcze Komitetu Rodzicielskiego. Udział w nim wzieło 43 rodziców, którzy przyjechali z całego województwa. Referat wygłosił dyr. Pochopień, po referacie była bardzo ozywiona dyskusja, która świadczy o żywym zainteresowaniu się rodziców sprawami dydaktycznymi i wychowawczymi.
Na przewodniczącego KR wybrano ob. Ladrowskiego Jana, przewodniczacego Spółdzielni Produkcyjnej w Mącznikach.

25 października

           sekcja dekoracyjna Rady Młodzieżowej, udekorowała budynek szkolny na zewnątrz, oraz przygotowała lokal wyborczy. Komisja Frontu Narodowego z Warszawy uznała lokal wyborczy za najlepiej i najstaranniej urządzony w mieście.

26 października

           Wczesnym rankiem wszyscy uczniowie majacy prawo głosowania, personel administracyjny i nauczycielski wzięli udział w głosowaniu. W pracach Obwodowej Komisji Wyborczej pomagali uczniowie kl III przez pełnienie dyżurów przy lokalu wyborczym, oraz nauczyciele którzy mieli dyżury przy sprawdzaniu list wyborczych.

8 listopada

           Odbyła się uroczysta świetlica poświęcona Wielkiej Rewolucji Paździrnikowej. Referat o znaczeniu Rewolucji wygłosił dyr. Pochopień. W części artystycznej odegrano jednoaktówkę pt. "Na przystanku", chór odśpiewał pieśni radzieckie a członkowie sekcji recytatorskiej Rady Młodzieży, wygłosili wiersze, oraz deklamacje zbiorowe.

19 listopada

           Uczniowie III klasy, jako pomocnicy prelegentów, rozpoczęli pracę, w ramach Upowszechniania Wiedzy Rolniczej w spółdzielniach produkcyjnych: Dębiczu, Zielniki i Mączniki.

19 - 21 listopada

           Cała szkoła wzięła udział w akcji wykopków buraków cukrowych w PGR-ach: Babin, Jarosławiec, Topola, Bieganowo. Młodzież wypracowała od 150 - 320% normy. Wartość wykonanej pracy wynosiła 7.528 zł 15 gr. Na uznanie zasługuje kl III, która zespołowo wyrobiła przeciętnie 300% normy.

3 grudnia

           W celu zapoznania całej młodzieży z zagadnieniami XIX Zjazdu KPZR i przystosowaniu tematyki do stopnia przygotowania kolegów, ZMP rozpoczął szkolenie, które odbywa się w 2 grupach. Kierownikiem I grupy jest kol. Kaczmarek Wacław, a II grupy kol. Jamruszka Mateusz.

5 grudnia

           zarzad Szkolny zorganizował w celu uczczenia rocznicy ogłoszenia Konstytucji Stalinowskiej, uroczyste zebranie z referatem i częścią artystyczną.

7 grudnia

           Staraniem POP PZPR i aktywu ZMP oraz członków Rady Pedagogicznej zorganizowano kółko filozoficzne, które ma za zadanie pogłębiać wśród młodzieży i nauczycieli zasady materialistycznego poglądu na świat i przeciwstawiać się inwazji klerykalizmu na teren szkoły.


Powrót do strony