2-7 stycznia

           Staraniem Komitetu Rodzicielskiego, przy pomocy Dyrekcji 80 osobowa grupa nauczycieli i młodzieży wyjechała na wycieczkę w góry. Punktem wypadowym była Jelenia Góra, gdzie mieszkaliśmy w bratnim Technikum Hodowlanym. Przez cały czas pobytu, młodzież i personel Technikum w Jeleniej Górze otaczali nas troskliwą opieką i stworzyli nam prawdziwie wypoczynkowy nastrój.
Zdjęcie 1 - grupa koleżanek i kolegów w drodze do Bierutowic
Zdjęcie 2 - nasi miłośnicy "białego szaleństwa"

9 stycznia

           Zebranie socjalne szkoły, na którym dyr. Pochopień omawiał uchwałę rządu z dn. 3.01.53 r. w sprawie regulacji cen, podwyżki i płac, zniesieniu końcowej sprzedaży, zniesieniu ograniczeń w chłopskim handlu nadwyżkami produktów rolnych, oraz nowych korzystnych warunków kontraktacji na wsi płodów rolnych. Po referacie rozwinęła się ożywiona dyskusja.

14 stycznia

           Przy udziale delegatki ZW ZMP kol. Dziewierskiej odbyło się zebranie ZMP, na którym odczytano apel ZG ZMP o zaciągu pionierskim. W odpowiedzi na apel nasi zetempowcy podjęli zobowiązanie przeprowadzeniu 240 godz. przy omłotach w PGR.

17 stycznia

           Nigdy jeszcze świetlica nasza nie widziała tylu gości, co tego wieczoru. Na uroczystość przybyli przedstawiciele KP PZPR, delegat wydziału oświaty przy Prezydium PRN, przewodniczący ZW ZMP z Krakowa, członkowie Komitetu Rodzicielskiego, Komitetu Opiekuńczego, koledzy z Kursu Korespondencyjnego i nauczyciele oraz pracownicy administracyjni z rodzinami. Wieczornicę rozpoczęło przemówienie kol. Kaczmarka Wacława, który zapowiedział przybycie Dziadka Mroza.

18 stycznia

           Odbyło się pierwsze szkolenie drużyny sanitarnej III stopnia, która składa się z 3 sekcji: 1 dziewczat i 2 chłopców po 8 osób. Szkolenie prowadza fachowcy z Powiatowego Oddziału PCK.

30 stycznia

           Wielką uroczystością w życiu szkoły była wymiana legitymacji ZMP. W pięknie udekorowanej świetlicy przedstawicielka ZG ZMP odczytała referat o legitymacji i stroju zetempowskim, a następnie wręczyła legitymacje. Po młodzieży przemawiali dyr. Pochopień i sekr. POP dyr. pol. - wych. Lipowska. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna zakończona zabawą taneczną.

5 lutego

           Zarząd szkolny ZMP w związku z dziesięcioleciem powstania Związku Walki Młodych, zorganizował uroczyste zebranie.

17 lutego

           Ralizując zobowiazanie podjęte w okr. wymiany legitymacji zetempowskich koło klasowe kl. II zorganizowało świetlicę rozrywkową w Spółdzielni Produkcyjnej w Mącznikach.

23 lutego

           Dla uczczenia rocznicy powstania Armii Radzieckiej, Szkolne Koło Przyjaciół Związku Radzieckiego przy pomocy sekcji bibliotecznej Rady Młodzieżowej zorganizaowała wystawę książek radzieckich, wydała gazetkę ścienną, a uroczystą świetlicę urzadziła w Spółdzielni Produkcyjnej w Zielnikach.

26 lutego

           Koło Socjalistycznych Przedsiębiorstw Rolniczych zapoznało wszystkich kolegów z osiagnięciami Spółdzielni Produkcyjnych w powiecie średzkim. Zainteresowanie było bardzo duże, czego wyrazem jest ożywiona dyskusja.

27 lutego

           Osmiu uczniów i dwóch nauczycieli wzięło udział w sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu.

3 marca

           Klasa III wyjechała na praktyki. Pierwszy miesiąc praktyk praktykanci spędzą na pracy w Gromadach całego województwa poznańskiego, organizując akcję zwalczania pryszczycy i dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt.

7-15 marca

           Udział aktywistów ZMP w zebraniach na gromadach poświeconych pamięci tow. Stalina.

9 marca

           Udział delegacji szkoły w wiecu żałobnym ku czci Józefa Generallissimusa Stalina.

           Odbyło się uroczyste zebranie żałobne poświęcone pamięci Wielkiego Stalina. Udział w nim wzięli wszyscy uczniowie, nauczyciele i personel administracyjny. Dla uczczenia pamięci Wielkiego Przyjaciela młodzieży i Niezawodnego Przyjaciela Narodu Polskiego, zgromadzeni na zebraniu żałobnym podjęli nastepujące zobowiązania:
1. Na Kólkach studiowania konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przestudiować życie i twórczość Józefa Stalina
2. Pomóc spółdzielniom powiatu średzkiego w przepisaniu planów pracy
3. Dwa razy w miesiącu wyjeżdżać do spółdzielni produkcyjnych w celu założenia Kółek Miczurinowskich, umasowienia sportu i z występami świetlicowymi, aby pogłębić spójnie między miastem a wsią
4. Wydanie 4 gazetek z życia i działalności Józefa Stalina 5. Podnieśc wyniki nauczania z języka rosyjskiego przez zorganizowanie pomocy uczniom słabym.

30 marca

           W zwartym szyku z uśmiechem i piosenką przemaszerowała młodzież i nauczyciele przez miasto udając się do Kijewa. Tutaj zorganizowano brygady, które zajęły się konserwowaniem maszyn, porządkowaniem materiału porozbiórkowego, odwózka słomy z kopczysk i porządkowaniem podwórza. Praca trwała osiem godzin. Po pracy odbył się mecz między członkami rady Pedagogicznej a członkami Szkolnego Koła Sportowego.

14 kwietnia

           Wyjazd na praktyki uczniów kl III. Na pożegnanie zespół świetlicowy zorganizował wieczorek taneczny połączony z wystepami i tańcami.
W prasie czytamy: "Podobnie, jak w ubiegłych latach, do wielu spółdzielni produkcyjnych, Państwowych Gospodarstw Rolnych i Państwowych Ośrodków Maszynowych wyjadą w tym miesiącu uczniowie III roku technikum.... - 14 uczniów i 4 uczennice. Trzech uczniów wyjedzie w kieleckie... Wśród praktykantów jest Nowak Czesław z Winnej, przodownik nauki i pracy społecznej, syn średniorolnego chłopa. Rozpoczął naukę w LIceum Hodowlanym 1948 roku i ukończywszy I klasę przerwał, by odbyć służbe wojskową. Przerwa nie odbiła się ujemnie na nauce, przeciwnie, dojrzał politycznie i fizycznie i po powrocie do szkoły z miejsca zdobył przodownictwo... Na praktykę wyjeżdża również syn spółdzielcy ze Zdziechowic, Henryk Olejniczak, który jako przodownik nauki marzy o tym, by po ukończeniu Technikum mógł powrócić do spółdzielni produkcyjnej".

14 kwietnia

           Zebranie sprawozdawczo-wyborcze POP PZPR. Sekretarzem został wybrany tow. Ziętkowski Florian.

1 maja

           Wyjazd do Poznania na pochód.

2 czerwca

           Spartakiada w Koźminie. Wzięły udział wszystkie technika rolnicze województwa poznańskiego.
Kilka zdjęć ze spartakiady w Koźminie - [zdjęcie 1] ; [zdjęcie 2] ; [zdjęcie 3]

lipiec

           Do matury pismiennej zostali dopuszczeni wszyscy uczniowie kl. IV. Do ustnej matury dopuszczonych zostało 18-tu uczniów, 3 nie zostało dopuszczonych. Z dopuszczonej 18-nastki zdali wszyscy.

26 lipca

           Zakończenie roku szkolnego. Urządzono uroczystą akademie pożegnalną. Akademia została zakończona wręczeniem abiturientom świadectw dojrzałości i dyplomów. Nastepnie każdy z wychowawców rozdał świadectwa. Na zakończenie odśpiewano Międzynarodówkę.


Powrót do strony