1 września

           Odbyło się uroczyste otwarcie nowego roku szkolnego 1955/56. Uroczystość otwarcia nowego roku szkolnego zagaił dyrektor PTH ob. Bogusławski. Następnie przemawiał z-ca dyr. ob. Fedyk informując zebranych o zmianie dyrektora ob. Połowicza na ob. Bogusławskiego. W dalszej przemowie nawiązał do osiągnięć młodzieży naszego Technikum pod względem nauki i pracy społecznej oraz zachowania w roku ubiegłym, i nowymi zadaniami stojącymi przed nami w roku bieżącym. Zabrał głos przewodniczący Szkolnego Zarządu ZMP kol. Ratajczak, który przekazał nam swe spostrzeżenia odniesione z pobytu na Festiwalu Studentów i Młodzieży w Warszawie.
Po części oficjalnej przystąpiono do części artystycznej. Na zakończenie odśpiewano wspólnie "Międzynarodówkę".

12 września

           Odbył się wyjazd młodzieży PTH na wystawę rolniczą w Jarocinie. Uczniowie przez ten wyjazd zapoznali się z osiągnięciami w powiecie jarocińskiem pod względem produkcji zwierzęcej, roślinnej i ogrodniczo-warzywnej.

8 października

           Odbyło się ogólnoszkolne zebranie ZMP. Na zebraniu był przeprowadzony wybór Zarządu Szkolnego ZMP. Przewodniczącym na rok bieżący został kol. Ratajczak. Poza tym w skład zarządu ZMP weszli: kol. Bartnicki Florian, Całka Henryk, Coj Guk-Riun, Tomczak Danuta,Tomczak Wanda, Kołacz Julia, Wysocka Maria, Kurek Tadeusz, Górski Andrzej. zebranie zakończono odśpiewaniem Hymnu SFMD.

9 października

           Młodzież PTH brała udział w marszach jesiennych. Uczniowie spisali się bardzo dobrze, zajmując pierwsze miejsce. Wyjątkowo źle zachowała się grupa kolegów z drugich klas, którzy zlekceważyli marsze. Otrzymali oni ostrzeżenie wydalenia ze szkoły i naganę od zarządu ZMP i Dyrekcji PTH.

październik

           Młodzież PTH brała udział w akademii zorganizowanej przez PDK w Środzie. Akademia była poświęcona ku czci przyjaźni polsko-radzieckiej oraz osiągnmieciom kultury białoruskiej.

16 października

           Odbył się wieczorek powitalny kl IV powracającej z praktyki zawodowej. Otwarcia dokonał przewodniczący Zarządu Szkolnego ZMP kol. Ratajczak. Potem była zabawa młodzieżowa oraz występy artystyczne.

10-25 października

           Poszczególne klasy PTH pomagały w akcji wykopkowej pobliskim spółdzielniom produkcyjnym i PGR-om. Ta pracą młodzież naszego Technikum przyczyniła się do szybszego zakończenia prac wykopkowych na terenie naszego powiatu.

30 października

           Uczniowie wyjechali do Poznania do teatru na sztukę: "Rozbójnik salonowy". Sztuka była dość ciekawa, obrazowała życie szlachty polskiej.

5 listopada

           Młodzież brała udział w akademii w PDK w Środzie. Akademia zorganizowana w związku 38 rocznicy Wielkiej Rewolucji Listopadowej.

4 grudnia

           Odbyło się zebranie rodzicielskie połączone z wywiadówką z wychowawcami klas. Po zebraniu zostały zorganizowane występy artystyczne zespołu świetlicowego dla rodziców.

4 grudnia

           W ciągu ubiegłego tygodnia przebywała na terenie naszego ośrodka szkolnego grupa profesorów (praktykantów). Obserwowali oni przebieg pracy lekcyjnej i pozalekcyjne uczniów. Byli obecni na zebraniach kół naukowych oraz organizacji masowych i kół klasowych ZMP. Mieli kilka razy wywiad z Zarządem Szkolnym ZMP oraz z Zarządem Rady Młodzieżowej na temat pracy społecznej uczniów. W tym czasie przebywał na terenie naszej szkoły członek Wojewódzkiego Zarządu Szkolnictwa Rolniczego w Poznaniu. Przed odjazdem dali oni ocenę działalności Rady Młodzieżowej oraz ZMP. O działalności Rady Młodzieżowej wyrazili się pozytywnie a natomiast o ZMP raczej nie.

17 grudnia

           W dniu tym odbył się zjazd Koreańczyków z województwa poznańskiego.

20 grudnia

           Odbyła się narada produkcyjna szkoły podsumowująca wyniki w nauce oraz prace poszczególnych kół naukowych za okres I. Narada produkcyjna wykazała wszelkie braki oraz osiągniecia w nauce uczniów. Jak wykazała dyskusja przyczyną niskiej produkcji są:
1. Nieobecność na lekcjach
2. Nie wykorzystanie wiadomości z lekcji
3. Nie należyte wykorzystanie nauki własnej
Ze sprawozdania kół naukowych wynikło, że takie koło jak zootechniczne i agrotechniczne mało zrobiły w minionym okresie w celu podniesienia wiadomości przerobionych na lekcji, oraz za mało interesowały się gospodarstwem szkolnym Kijewo. Na zakończenie odśpiewano Hymn Młodzieżowy.


Powrót do strony