6 stycznia

           W piśmie z Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczej do Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Środzie przy ul. 20 Października (siedziba Szkoły Podstawowej nr 3) czytamy: "W nawiązaniu do pisma z dnia 11 grudnia 1970r. zawiadamiamy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Spółdzielni z dnia 5 stycznia br. Spółdzielnia nasza obejmuje opiekuństwo nad Waszą Szkołą...."

24 stycznia

           Z okazji wyzwolenia miasta przez wojska radzieckie młodzież wzięła udział w Akademii oraz w przemarszu na groby żołnierzy radzieckich, gdzie oddano hołd poległym bohaterom.

18 lutego

           Odbył się w ramach Popularnych Wykładów Uniwersytetu Ludowego wykład prof. Uniwersytetu Poznańskiego Pollaka na temat "Stanowisko kultury polskiej w ramach kultury światowej". Młodzież wysłuchała prelekcji w skupieniu.

22 lutego

           Drużyna harcerska przy naszym Liceum i Gimnazjum obchodziła uroczystość złożenia przyrzeczenia. Po wygłoszeniu gawędy na temat: "Harcerz, krzyż i lilia" przez drużynowego Miodowicza.

28 lutego

           Młodzież wzięła udział w recitalu żywego słowa Łukasza Łukaszewicza. na program złożyło się wiele utworów, różnych autorów.

29 lutego

           W niedzielę, młodzież zrzeszona we wszystkich organizacjach szkolnych urządziła pod kier. p. Matuszkiewicza poranek poświęcony Armii Czerwonej. Po słowie wstępnym wygłoszono kilka okolicznościowych wierszy oraz odczytaniu wyjątków z prozy. Odegrano kilka melodii ludowych z płyt. Świetlicę ozdobiono transparentami z hasłami: "Niech żyje wieczna przyjaźń Armii radzieckiej z Armią Polską", "Niech żyje Armia Radziecka - gwarantka pokoju i demokracji".

8 marca

           Na sesji Gospodarczej Rady naszego zakładu załatwiono wszelkie bieżące sprawy związane z Ośrodkami: hodowlanym w Kijewie i ogrodniczym w Środzie. Postanowiono wprowadzić współzawodnictwo między uczniami a robotnikami stałymi w Ośrodkach. Ustalono plan obsiewu buraków i cykorii.

11 kwietnia

           O godzinie 10.30 w świetlicy naszego zakładu odbyła się Akademia dla uczczenia pierwszej rocznicy bohaterskiej śmierci gen. broni Karola Świerczewskiego.

           W ramach "Święta lasu" dnia 24 kwietnia młodzież naszego zakładu wzięła udział w uroczystościach w Kórniku. Kierownikiem wycieczki była p. prof. Januszkiewicz.

1 maja

           Święto Pracy obchodziliśmy w ramach obchodu przez miasto. Braliśmy udział w przemarszu do kościoła i w defiladzie oraz w uroczystości na Starym Rynku, gdzie przemówienie wygłosili p. starosta Kaczmarek i delegaci wojewódzcy PPR i PPS.

2 maja

           Zorganizowano wycieczkę samochodem ciężarowym do Miłosławia na uroczystości związane z obchodem Wiosny Ludów. 100 lat temu w 1848 roku pod Miłosławiem powstańcy polscy pod dowództwem Mierosławskiego zadali dotkliwe ciosy wojskom pruskim. Młodzież naszego zakładu pod kierownictwem p. Matuszkiewicza brała udział we wszystkich uroczystościach: we mszy św. polowej na Rynku w Miłosławiu, w defiladzie i w pokazach na poligonie, miejscu dawnej bitwy. Wysłuchano w skupieniu licznych przemówień m.in. przemówienia Pana Prezydenta R. Polskiej.

           W czasie Święta Oświaty uczniowie i uczennice naszego zakładu kwestowali w miejscu z puszkami. Rozprzedawano również nalepki, z których dochód przeznaczony był na walkę z analfabetyzmem.

5 maja

           Pod kierownictwem p. dyrektora Połowicza i przy udziale wszystkich wykładowców zorganizowano wycieczkę pociągiem do Poznania na Międzynarodowe Targi. Zwiedzano również w grupach Park Wilsona i ogród zoologiczny. Na zakończenie wycieczki udano się do kina "Bałtyk" na film pt. "Ostatni etap".

15 maja

           W pierwszy dzień Zielonych Świątek uczestniczyliśmy gremialnie w obchodzie Święta Ludowego w Środzie. Po odsłonięciu sztandaru Zarządu Powiatowego Stronnictwa Ludowego udano się w pochodzie do kolegiaty na mszę św., a potem odbyła się defilada. W przemówieniach na Starym Rynku podkreślano dążenie do zjednoczenia wszystkich chłopów pod jednym sztandarem.

15 maja

           Rozpoczęliśmy hodowlę jedwabników w internacie żeńskim. Jajka nadesłano z Instytutu Doświadczalnego w Milanówku.

29 maja

           20 uczniów kl. I licealnej wzięło udział w poszukiwaniu stonki ziemniaczanej na terenie gminy Środa jako przodownicy. Drużyny lustracyjne składały się z młodzieży szkół powszechnych. W wyniku przeprowadzonej lustracji pól ziemniaczanych sladów stonki nie stwierdzono.

Zakończenie roku szkolnego 47/48 nastąpiło 15 czerwca.

17 września

           O godzinie 8.00 odbyła się msza św. za pomyślność młodzieży i szkoły w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. We mszy wzięła udział cała młodzież naszego Zakładu. Ks. prof. Kochaniak wygłosił okolicznościowe kazanie.

18 września

           Rozpoczęto normalne zajęcia szkolne. Z powodu nieobecności p. dyr. inż. Połowicza funkcję zastępcy dyrektora pełnić będzie do 15 grudnia p. prof. Jernuszkiewicz.

24 września

           W dniach 24 i 25 września zorganizowano wycieczkę na Wystawę Ziem Odzyskanych do Wrocławia. Kierownikiem wycieczki był p. Matuszkiewicz, w wycieczce brało udział 65 osób. W czasie drogi młodzież uświadomiła sobie, że powrót Ziem Odzyskanych to nie tylko przesunięcie granicznych znaków, to dużo więcej. To zmiana dogłębna, ustrojowa, społeczna. To wydarcie tych ziem z ustroju wyzysku i wcielenie ich do kraju, w którym wolny lud buduje socjalizm.

28 września

           Wizytowali szkołę: inż. Meszner i wizytator inż. Kalicki z Wydziału Oświaty Rolniczej w Poznaniu. Wieczorem miała miejsce konferencja Rady Pedagogicznej, w czasie której omówiono sprawy ustrojowe Czteroletniego Liceum Roln.-Hodowlanego i sprawy gospodarcze związane z ośrodkami szkolnymi.

           Młodzież naszego zakładu urządziła uroczystą akademie w dniu 17 października ku uczczeniu piątej rocznicy bitwy pod Lenino.

16-30 września

           W prasie czytamy: W Centralnej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej, pow. Środa Wlkp. zastaliśmy grupę 23 uczniów z ZSR w Środzie. Codziennie rano dojeżdżali autobusem PKS. Pracowali głównie w hodowli... Na zdjęciu Wizytator Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyżśzego mgr Stefan Samoliński rozmawia z praktykantką Haliną Waligórą

29 października

           Młodzież wzięła udział w poranku filmowym w kinie "Polonia". Wyświetlano barwny film pt. "800-lecie Moskwy"

5 listopada

           Starsza młodzież wzięła udział w akademii urządzonej przez Stronnictwo Ludowe ku uczczeniu 31 rocznicy Rewolucji Październikowej. referat pt. "ZSRR - ostoja pokoju" wygłosił p. Matuszkiewicz.... Państwo radzieckie jest tworem Rewolucji. Lata historii tego państwa dowiodły, że założenia ideologiczne, którymi kierowali się Lenin i partie bolszewików, były słuszne...

22 listopada

           Urządzono wycieczkę do Poznania do teatru na "Sen nocy letniej" - Szekspira. W wycieczce wzięło udział 80 uczennic i uczniów.

11 grudnia

           Dr Machajewski z Poznania wygłosił w świetlicy szkolnej wykład o chorobach wenerycznych.

15 grudnia

           Obchód ku uczczeniu dnia otwarcia "Kongresu Zjednoczeniowego Partii Robotniczych" w Warszawie. Fronton szkoły udekorowano portretami: Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina oraz sztandarami: polskim i radzieckim.

21 grudnia

           Młodzież wzięła udział w akademii ku czci Stalina w sali kina "Polonia". Akademię urządziło Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Radzieckiej.Powrót do strony