Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

e-dziennik

Kierunki kształcenia

Zaplanuj zajęcia

aktualności

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW
DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH,
SZKOŁY POLICEALNEJ i BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

na rok szkolny 2023/2024

 

 1. a) Do TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA dla młodzieży zostaną przyjęci kandydaci legitymujący się:

- świadectwem ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej

- zaświadczeniem o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie

oraz

- w przypadku zawodów: technik rolnik, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu, mechanik-operator maszyn i pojazdów rolniczych, kierowca mechanik - orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

- w przypadku oddziału wojskowego – zaświadczeniem lekarskim o bardzo dobrym stanie zdrowia, zgodą rodziców/opiekunów prawnych na naukę w oddziale, przystąpieniem do prób sprawności fizycznej.

 

 1. Do LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla młodzieży zostaną przyjęci kandydaci legitymujący się:

- świadectwem ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej

 

 1. W przypadku większej liczby osób chętnych niż miejsc wolnych w szkole, komisja rekrutacyjna przeprowadza rekrutację według rankingu punktów:

 

1. a ) z czterech zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

język polski, matematyka, 2 przedmioty wskazane

 

Sposób przeliczania ocen na punkty:

- za ocenę celującą                         - 18 punktów

- za ocenę bardzo dobrą                  - 17 punktów

- za ocenę dobrą                             - 14 punktów 

- za ocenę dostateczną                    - 8 punktów

- za ocenę dopuszczającą                - 2  punkty

b) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem kandydat uzyskuje – 7 pkt.

c) za osiągnięcia w kategoriach:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

d) za osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego,      

    zwłaszcza w formie wolontariatu                                                                                 3 pkt.                                                          

 

 

2. Z egzaminu ósmoklasisty kandydat (dotyczy kandydatów kończących 8-letnią szkołę podstawową) może uzyskać:

- język polski

 • wynik procentowy mnoży się przez 0,35

 

- matematyka

 • wynik procentowy mnoży się przez 0,35

 

          - język obcy nowożytny

 • wynik procentowy mnoży się przez 0,30

 

 

max 35 punktów

 

 

max 35 punktów

 

 

max 30 punktów

max 100 punktów

 

 

3. Kandydat do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży może uzyskać max 200 pkt.

 

4. Kryterium o przyjęciu do Technikum dla młodzieży, Branżowej Szkoły I Stopnia będzie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (kandydaci w momencie składania dokumentów otrzymują informację o terminie badań).

Kandydaci do tych szkół nie mogą posiadać opinii PPP dot. jakichkolwiek przeciwwskazań i obniżenia wymagań dot. przedmiotów zawodowych i szkolenia praktycznego.

 

 1. Kryterium decydującym o przyjęciu kandydatów do BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA będą:
 1. złożony w wyznaczonym terminie wniosek (w przypadku młodocianych pracowników potwierdzony przez pracodawcę),
 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie na badania medycyny pracy wydaje szkoła w momencie składania wniosku),
 3. w przypadku zawodu: mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, kierowca-mechanik – również odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (skierowanie na badania wydaje szkoła w momencie składania wniosku)
 4. w przypadku młodocianego pracownika umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego (po jej zawarciu)

 

 

 1.  1. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadpodstawowej przyjmowani są:
 1. laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
 2. laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim wymienionym w pkt.II.1.c)

Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.

 

 1. Kryterium przejęcia do SZKOŁY POLICEALNEJ i BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA jest złożenie oryginałów świadectw i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie. Gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc w szkole może odbyć się rozmowa kwalifikacyjna dla danego zawodu

 

 1.  1. Naborem uczniów do poszczególnych typów szkół ponadpodstawowych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora  Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

2. a) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

b) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

c) Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość.

3. a) Kandydatowi, a w przypadku niepełnoletności kandydata jego rodzicom /prawnym opiekunom/ przysługuje możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły do 15 lipca 2023

b) W razie złożenia wniosku komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku.

c) W ciągu 3 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydatowi, a w przypadku niepełnoletności kandydata jego rodzicom /prawnym opiekunom/ przysługuje możliwość złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

d) dyrektor wydaje rozstrzygnięcie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w ciągu 3 dni od złożenia odwołania.

 

 1. Do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przyjmowani są absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum (którzy nie ukończyli lub nie ukończą 21 lat w roku 2023) posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub ze sprzężeniami.

 

Szczegółowa lista szkół i planowanych oddziałów:

Lp.

Nazwa szkoły

Symbol oddziału

Profil kształcenia

Przedmioty rozszerzone

Liczba
oddziałów

 

Język obcy

 

Przedmioty punktowane

Cykl kształcenia

1.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

(dla absolwentów  8-letniej szkoły podstawowej)

LOk

kosmetyczne

Biologia,

Chemia,

J. obcy

 

1

j. angielski/

j. niemiecki

i

j. niemiecki/

j. francuski

Chemia

Historia

4 lata

2.

TECHNIKUM DLA MŁODZIEŻY

(dla absolwentów  8-letniej szkoły podstawowej)

TR

technik rolnik

Biologia

1

j. angielski/

j. niemiecki

i

j. niemiecki/

j. francuski

Biologia

Fizyka

5 lat

technik technologii żywności

Biologia

1

Biologia

Fizyka

5 lat

TAK

technik architektury  krajobrazu

Biologia

1

Biologia

Fizyka

5 lat

TWE

technik weterynarii

Biologia

1

Biologia

Fizyka

5 lat

TOR

technik reklamy

Język angielski

1

Biologia

Fizyka

5 lat

TME

technik mechatronik

Matematyka

1

Biologia

Fizyka

5 lat

TAU

technik automatyk

Matematyka

1

Biologia

Fizyka

5 lat

TE

technik elektronik

Matematyka

1

Biologia

Fizyka

5 lat

TM

technik mechanik

Matematyka

1

Biologia

Fizyka

5 lat

TTI

technik teleinformatyk

Matematyka

1

Biologia

Fizyka

5 lat

LOT

technik lotniskowych służb operacyjnych

(oddział przygotowania wojskowego)

Historia

1

Historia

Fizyka

5 lat

3.

BRANŻOWA SZKOŁA

I STOPNIA

(dla absolwentów  8-letniej szkoły podstawowej)

M

mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

Oddziały zostaną utworzone w zależności od liczby zgłoszeń.

Decydujące kryterium to brak przeciwwskazań zdrowotnych

oraz (w przypadku młodocianego pracownika) potwierdzenie praktyki zawodowej.

 

 

j. angielski lub

j. niemiecki

 

Informatyka

Fizyka

3 lata

Ś

ślusarz

Informatyka

Fizyka

3 lata

MOT

mechanik motocyklowy

Informatyka

Fizyka

3 lata

B

blacharz

Informatyka

Fizyka

3 lata

KM

kierowca mechanik

Informatyka

Fizyka

3 lata

C

mechatronik

Informatyka

Fizyka

3 lata

pracownik pomocniczy ślusarza

Informatyka

Fizyka

3 lata

PM

pracownik pomocniczy mechanika

Informatyka

Fizyka

3 lata

K

kucharz

Informatyka

Fizyka

3 lata

4.

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

PP

dla absolwentów  8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum, którzy nie ukończyli 21 roku życia

1

 

 

3 lata

5.

SZKOŁA POLICEALNA DLA MŁODZIEŻY

(po liceum lub technikum)

SP

technik usług kosmetycznych

1

 

j. angielski

j. niemiecki

 

(po LO i T)

2 lata

6

BRANŻOWA SZKOŁA
II STOPNIA

(dla absolwentów branżowej szkoły

I stopnia

lub

 zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy do roku szkolnego 2012/2013)

BS

technik rolnik

0,5

j. angielski

j. niemiecki

 

po branżowej  szkole I stopnia w zawodzie:

rolnik

2 lata

 

technik agrobiznesu

0,5

j. angielski

j. niemiecki

 

po branżowej  szkole I stopnia w zawodzie:

rolnik

2 lata

 

technik technologii żywności

0,5

j. angielski

j. niemiecki

 

po branżowej  szkole I stopnia w zawodach:

piekarz, cukiernik, rzeźnik, operator  maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, przetwórca ryb

2 lata

 

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

0,5

j. angielski

j. niemiecki

 

po branżowej  szkole I stopnia w zawodzie:

mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

2 lata

 

technik usług kelnerskich

0,5

j. angielski

j. niemiecki

 

po branżowej  szkole I stopnia w zawodzie:

kelner

2 lata

 

technik mechanik

0,5

j. angielski

j. niemiecki

 

po branżowej  szkole I stopnia w zawodzie:

ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających

2 lata

 

technik mechatronik

0,5

j. angielski

j. niemiecki

 

po branżowej  szkole I stopnia w zawodzie:

mechatronik

2 lata

 

TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

w  Zespole Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wlkp.

na podbudowie  8-letniej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024

 

 1.  

a) Od 15 maja do 16 czerwca 2023r. do godz. 1500 przyjmowanie dokumentów od kandydatów do szkół ponadpodstawowych (za wyjątkiem oddziałów przygotowania wojskowego) w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1500 ul. Kosynierów 2b.

b) Od 15 maja do 30 maja 2023r. do godz. 1500 przyjmowanie dokumentów od kandydatów do oddziałów przygotowania wojskowego w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1500
ul. Kosynierów 2b.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły (na formularzu szkoły)
 • 2 zdjęcia podpisane
 • Aktualna opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, jeżeli taka jest.

 

 1. Od 15 maja 2023r. do 18 lipca 2023 wydanie skierowań na badania lekarskie skierowań na badania kandydatów na kierowców**
 2. Od 1 czerwca 2023r. do 16 czerwca 2023 przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów przygotowania wojskowego – dokładny termin przeprowadzenia próby otrzyma kandydat przy składaniu wniosku. Termin dodatkowy: do 4 lipca 2023
 3. Do 20 czerwca 2023 Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach prób sprawności fizycznej. Termin dodatkowy: do 5 lipca 2023
 4. Od 23 czerwca 2023r. do 28 czerwca 2023r. (środa) godz. 1500 przyjmowanie świadectw ukończenia szkoły podstawowejI Tura (kandydaci dostarczają do szkoły świadectwo ukończenia szkoły podstawowej), a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
 5. Od 29 czerwca 2023r. do 10 lipca 2023r. (wtorek) godz. 1500 przyjmowanie zaświadczeń o wynikach egzaminów, i świadectw ukończenia szkoły od kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych nie dostarczyli ich w I Turze, oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
 6. 17 lipca 2023r. godz. 1200 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 7. Od 17 lipca 2023r. do 21 lipca 2023 do godz. 1500 przyjmowanie dokumentów potwierdzających wolę przyjęcia do szkoły (oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowe oraz oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały dostarczone wcześniej)
 8. 24 lipca 2023r. o godz. 1200 ogłoszenie listy przyjętych do szkół ponadpodstawowych
 9. Do 28 lipca 2023r. przyjmowanie dokumentów do szkół, które nie dokonały pełnego naboru – rekrutacja uzupełniająca.
 10. 3 sierpnia 2023r. do godz. 1200 ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji uzupełniającej i informacji
  o ewentualnych wolnych miejscach
 11. Do 10 sierpnia 2023r. godz. 1500 przyjmowanie dokumentów potwierdzających wolę przyjęcia do szkoły
 12. 11 sierpnia 2023r. godz. 1200 ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.

 

 

 

TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKOŁY POLICEALNEJ i BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

na rok szkolny 2023/2024

 

 1. Od 5 czerwca do 28 czerwca 2023r. – przyjmowanie dokumentów od kandydatów do szkoły policealnej i branżowej szkoły II stopnia
 2. od 5 czerwca 2023r. do 5 lipca 2023r wydanie skierowań na badania lekarskie dla kandydatów
 3. Od 23 czerwca 2023r. do 28 czerwca 2023r. (wtorek) godz. 1500 – przyjmowanie świadectw ukończenia szkoły ponadpodstawowej
 4. 4 lipca 2023r. godz. 1200- ogłoszenie listy wstępnie przyjętych
 5. od 4 lipca 2023r. do 11 lipca 2023r do godz. 1500 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci oryginału świadectwa oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
 6. 12 lipca 2023r. o godz. 1200 ogłoszenie listy przyjętych do szkoły policealnej i branżowej szkoły II stopnia

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
faks: (061) 285-22-64
e-mail:
 
zsrsroda@onet.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności . Strona stworzona przez  kapary.com