WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW
DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

(dla absolwentów gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej)

i POLICEALNYCH

w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

na rok szkolny 2019/2020

 

 1. a) Do TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA dla młodzieży zostaną przyjęci kandydaci legitymujący się:

- świadectwem ukończenia gimnazjum/świadectwem ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej

- zaświadczeniem o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie

- w przypadku zawodu technik rolnik i mechanik-operator maszyn i pojazdów rolniczych - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

 

 1. Do LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla młodzieży zostaną przyjęci kandydaci legitymujący się:

- świadectwem ukończenia gimnazjum/świadectwem ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej

- zaświadczeniem o braku przeciwwskazań do nauki przedmiotów: przysposobienie wojskowe lub podstawy kosmetologii

 

 1. W przypadku większej liczby osób chętnych niż miejsc wolnych w szkole komisja rekrutacyjna przeprowadza rekrutację według rankingu punktów:

 

1. a ) z czterech zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej:

język polski, matematyka, 2 przedmioty wskazane

 

Sposób przeliczania ocen na punkty:

- za ocenę celującą                         - 18 punktów

- za ocenę bardzo dobrą                  - 17 punktów

- za ocenę dobrą                             - 14 punktów 

- za ocenę dostateczną                    - 8 punktów

- za ocenę dopuszczającą                - 2  punkty

 

b) za świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej z wyróżnieniem kandydat uzyskuje – 7 pkt.

c) za osiągnięcia w kategoriach:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

d) za osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego,      

    zwłaszcza w formie wolontariatu                                                                                 3 pkt.                                                          

 

 

2. a) Z egzaminu gimnazjalnego kandydat (dotyczy kandydatów kończących gimnazjum) może uzyskać:

- „część humanistyczna”

 • język polski - wynik procentowy mnoży się przez 0,20
 • historia i wiedza o społeczeństwie - wynik procentowy mnoży się przez 0,20

-„część matematyczno-przyrodnicza”

 • matematyka - wynik procentowy mnoży się przez 0,20
 • przedmioty przyrodnicze - wynik procentowy mnoży się przez 0,20

             -„część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy”

 • wynik procentowy mnoży się przez 0,20

 

 

max 40 punktów

 

 

max 40 punktów

 

 

max 20 punktów

max 100 punktów

 

b) Z egzaminu ósmoklasisty kandydat (dotyczy kandydatów kończących 8-letnią szkołę podstawową) może uzyskać:

- język polski

 • wynik procentowy mnoży się przez 0,35

 

- matematyka

 • wynik procentowy mnoży się przez 0,35

 

          - język obcy nowożytny

 • wynik procentowy mnoży się przez 0,30

 

 

max 35 punktów

 

 

max 35 punktów

 

 

max 30 punktów

max 100 punktów

 

 

3. Kandydat do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży może uzyskać max 200 pkt.

4. Kryterium o przyjęciu do Technikum dla młodzieży, Branżowej Szkoły I Stopnia będzie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (kandydaci w momencie składania dokumentów otrzymują informację o terminie badań w Zespole Szkół Rolniczych).

Kandydaci do tych szkół nie mogą posiadać opinii PPP dot. jakichkolwiek przeciwwskazań i obniżenia wymagań dot. przedmiotów zawodowych i szkolenia praktycznego.

 

 1. Kryterium decydującym o przyjęciu kandydatów do BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA będą:
 1. złożone w wyznaczonym terminie podanie (w przypadku młodocianych pracowników potwierdzone przez pracodawcę),
 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 3. w przypadku zawodu: mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych i kierowca-mechanik – również zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów
 4. w przypadku młodocianego pracownika umowa o pracę (po jej zawarciu) w celu przygotowania zawodowego i skierowanie od pracodawcy
 5. kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia:

- młodociani pracownicy skierowanie na badania lekarskie są zobowiązani odebrać od pracodawcy przed złożeniem podań,

- odbywający praktyczne zajęcia w Pracowniach Szkolnych są zobowiązani odebrać skierowanie na badania lekarskie w sekretariacie szkoły i zgłosić się na badania w wyznaczonym terminie.

 

 1.  1. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadpodstawowej przyjmowani są:
 1. laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
 2. w przypadku kandydatów kończących gimnazjum - laureat olimpiad dla gimnazjalistów:
 • Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów,
 • Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów,
 • Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów,
 1. laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim wymienionym w pkt.II.1.c)

Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.

 

 1. Kryterium przejęcia do SZKOŁY POLICEALNEJ, jest złożenie oryginałów świadectw i pozostałej dokumentacji. Gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc w szkole może odbyć się rozmowa kwalifikacyjna dla danego zawodu

 

 1.  1. Naborem uczniów do poszczególnych typów szkół ponadpodstawowych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjno  – Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora  Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

2. a) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

b) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

c) Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość.

3. a) Kandydatowi lub jego rodzicom /prawnym opiekunom/ przysługuje możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w ciągu siedmiu dni od momentu ogłoszenia listy przyjętych do poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

b) W razie złożenia wniosku komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku.

c) W ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydatowi lub jego rodzicom /prawnym opiekunom/ przysługuje możliwość złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

d) dyrektor wydaje rozstrzygnięcie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od złożenia odwołania.

 1. Do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przyjmowani są absolwenci gimnazjum/8-letniej szkoły podstawowej posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub  znacznym lub ze sprzężeniami

 

 

 

 

 

Szczegółowa lista szkół i planowanych oddziałów:

Lp.

Nazwa szkoły

Symbol oddziału

Profil kształcenia

Przedmioty rozszerzone

Liczba
oddziałów

po GIM / po SP

Język obcy

 

Przedmioty punktowane

Cykl kształcenia

po gimnazjum

Cykl kształcenia

po szkole podstawowej

1.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

(dla absolwentów gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej)

 

LOw

 

wojskowe

Historia, chemia

J. obcy

 

1 / 1

j. angielski/

j. niemiecki

i

j. niemiecki/

j. francuski

 

Chemia

Historia

3 lata

4 lata

LOk

kosmetyczne

Chemia, historia

J. obcy

1 / 1

Chemia

Historia

3 lata

4 lata

2.

TECHNIKUM DLA MŁODZIEŻY

(dla absolwentów gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej)

TR

technik rolnik

Przedmiot pierwszy:

biologia

lub chemia

lub fizyka

lub historia

 

Przedmiot

Drugi:

Matematyka

lub WOS

 

1 / 1

j. angielski/. niemiecki

i

j. niemiecki/

j. francuski

Biologia

Fizyka

4 lata

5 lat

technik technologii żywności

1 / 1

Biologia

Fizyka

4 lata

5 lat

TA

technik agrobiznesu

1 / 1

Biologia

Fizyka

4 lata

5 lat

TOT

technik obsługi turystycznej

1 / 1

Biologia

Fizyka

4 lata

5 lat

TAK

technik architektury  krajobrazu

1 / 1

Biologia

Fizyka

4 lata

5 lat

TOŚ

technik ochrony środowiska

1 / 1

Biologia

Fizyka

4 lata

5 lat

TK

kelner

1 / 1

Biologia

Fizyka

4 lata

5 lat

TOR

technik organizacji reklamy

1 / 1

Biologia

Fizyka

4 lata

5 lat

OZE

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1 / 1

Biologia

Fizyka

4 lata

5 lat

TMR

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

1 / 1

Biologia

Fizyka

4 lata

5 lat

TME

technik mechatronik

1 / 1

Biologia

Fizyka

4 lata

5 lat

TM

technik mechanik

1 / 1

Biologia

Fizyka

4 lata

5 lat

TE

technik elektronik

1 / 1

Biologia

Fizyka

4 lata

5 lat

TAU

technik automatyk

1 / 1

Biologia

Fizyka

4 lata

5 lat

TTI

technik teleinformatyk

1 / 1

Biologia

Fizyka

4 lata

5 lat

LOT

technik lotniskowych służb operacyjnych

1 / 1

Biologia

Fizyka

4 lata

5 lat

TWE

technik weterynarii

1 / 1

Biologia

Fizyka

4 lata

5 lat

TMO

technik przemysłu mody

1 / 1

Biologia

Fizyka

4 lata

5 lat

3.

BRANŻOWA SZKOŁA

I STOPNIA

(dla absolwentów gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej)

M

mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

Oddziały zostaną utworzone w zależności od liczby zgłoszeń.

Decydujące kryterium to brak przeciwwskazań zdrowotnych

oraz (w przypadku młodocianego pracownika) potwierdzenie praktyki zawodowej.

Osobne oddziały dla absolwentów gimnazjum i osobne dla absolwentów szkoły podstawowej

 

j. angielski lub

j. niemiecki

 

Informatyka

Fizyka

3 lata

3 lata

E

elektromechanik

Informatyka

Fizyka

3 lata

3 lata

B

blacharz samochodowy

Informatyka

Fizyka

3 lata

3 lata

Ś

ślusarz

Informatyka

Fizyka

3 lata

3 lata

K

kierowca mechanik

Informatyka

Fizyka

3 lata

3 lata

P

mechanik precyzyjny

Informatyka

Fizyka

3 lata

3 lata

C

mechatronik

Informatyka

Fizyka

3 lata

3 lata

S

operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Informatyka

Fizyka

3 lata

3 lata

L

elektronik

Informatyka

Fizyka

3 lata

3 lata

H

mechanik-monter maszyn i urządzeń

Informatyka

Fizyka

3 lata

3 lata

U

monter sieci telekomunikacyjnych

Informatyka

Fizyka

3 lata

3 lata

R

krawiec

Informatyka

Fizyka

3 lata

3 lata

W

wędliniarz

Informatyka

Fizyka

3 lata

3 lata

O

operator  maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Informatyka

Fizyka

3 lata

3 lata

pracownik pomocniczy ślusarza

Informatyka

Fizyka

3 lata

3 lata

PM

pracownik pomocniczy mechanika

Informatyka

Fizyka

3 lata

3 lata

PH

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Informatyka

Fizyka

3 lata

3 lata

PS

pracownik pomocniczy stolarza

Informatyka

Fizyka

3 lata

3 lata

PK

kucharz

Informatyka

Fizyka

3 lata

3 lata

PP

piekarz

Informatyka

Fizyka

3 lata

3 lata

PC

cukiernik

Informatyka

Fizyka

3 lata

3 lata

4.

SZKOŁA POLICEALNA DLA MŁODZIEŻY

(po liceum lub technikum)

SP

opiekunka środowiskowa

1

 

j. angielski

j. niemiecki

 

(po LO i T)

2 lata

2 lata

opiekunka dziecięca

technik informatyk

technik usług kosmetycznych

technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 

TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

w  Zespole Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wlkp.

na podbudowie gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

 

 1. Od 13 maja do 31 maja 2019r. do godz. 1500 przyjmowanie dokumentów od kandydatów do szkół ponadpodstawowych w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1500
  ul. Kosynierów 2b.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły (na formularzu szkoły)
 • 2 zdjęcia podpisane,
 • Aktualna opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, jeżeli taka jest.
 1. Od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. (wtorek) godz. 1500 – przyjmowanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz przyjmowanie świadectw ukończenia 8‑letniej szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 2. 16 lipca 2019r. godz. 1000 ogłoszenie wstępnej listy kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych
 3. Od 16 lipca 2019r. do 24 lipca 2019 przeprowadzenie badań lekarskich dla kandydatów
 4. 25 lipca 2019r. o godz. 1300 ogłoszenie listy przyjętych do szkół ponadpodstawowych
 5. Do 30 lipca 2019r. przyjmowanie dokumentów do szkół, które nie dokonały pełnego naboru – rekrutacja uzupełniająca.
 6. 21 sierpnia 2019r. do godz. 1000 ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji uzupełniającej i informacji o ewentualnych wolnych miejscach
 7. Do 29 sierpnia 2019r. godz. 1200 przyjmowanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w technikum i szkole branżowej
 8. 30 sierpnia 2019r. godz. 1300 ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.

 

 

 

 

TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ POLICEALNYCH

na rok szkolny 2019/2020

 

 1. Do 27 czerwca 2019r. – przyjmowanie dokumentów od kandydatów do szkół policealnych
 2. 13 lipca 2019r. godz. 10.00 - ogłoszenie listy wstępnie przyjętych
 3. od 143 lipca 2019r. do 21 lipca 2019r przeprowadzenie badań lekarskich dla kandydatów
 4. 22 lipca 2019r. o godz. 1300 ogłoszenie listy przyjętych do szkół policealnych

 

 

 

Aktualności

Plan zajęć

Zastępstwa

e-dziennik

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta  z plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Strona stworzona przez kapary.com

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

Tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
fax: (061) 285-22-64
e-mail:
 zsrsroda@onet.pl