TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONAGIMNAZJALNYCH

w  Zespole Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wlkp.

 

na podbudowie gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019

 • Od 14 maja do 30 maja 2018r. do godz. 15:00 przyjmowanie dokumentów od kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do  15:00 ul. Kosynierów 2b.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły, w którym należy podać jakich języków obcych kandydat uczył się w gimnazjum
 • 2 zdjęcia podpisane,
 • Aktualna opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, jeżeli taka jest.
 • Od 23 czerwca 2018r. do 25 czerwca 2018r. (wtorek) godz. 15:00 – przyjmowanie świadectw ukończenia gimnazjum  i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • 11 lipca 2018r. godz. 10:00 ogłoszenie wstępnej  listy  kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych
 • 4 lipca 2018r. przeprowadzenie badań lekarskich dla kandydatów
 • 20 lipca 2018r. o godz. 13:00 ogłoszenie listy przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych
 • Do 3 sierpnia 2018r. przyjmowanie dokumentów do szkół, które nie dokonały pełnego naboru – rekrutacja uzupełniająca.
 • 24 sierpnia 2018r. do godz. 10:00 ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji uzupełniającej i informacji o ewentualnych wolnych miejscach
 • Do 27 sierpnia 2018r. godz. 12:00 przyjmowanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w technikum i ZSZ
 • 31 sierpnia 2018r. godz. 13:00 ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.

 

 

„Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”

Seneka

 

 

TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ POLICEALNYCH

w roku szkolnym 2018/2019

 

 • Do 27 czerwca 2018r. – przyjmowanie dokumentów od kandydatów do szkół policealnych
 • 13  lipca 2018r. godz. 10:00 - ogłoszenie listy wstępnie przyjętych
 • od 14 lipca 20178r. do 21 lipca 2018r przeprowadzenie badań lekarskich dla kandydatów
 • 22 lipca 2018r. o godz. 13:00 ogłoszenie listy przyjętych do szkół policealnych

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

na rok szkolny 2018/2019

 

 • Do TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA dla młodzieży zostaną przyjęci kandydaci legitymujący się:

- świadectwem ukończenia gimnazjum

- zaświadczeniem o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie

 

 • W przypadku większej liczby osób chętnych niż miejsc wolnych w szkole komisja rekrutacyjna przeprowadza rekrutację według rankingu punktów:

 

1. a) z czterech zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

język polski, matematyka, 2 przedmioty wskazane

 

Sposób przeliczania ocen na punkty:

- za ocenę celującą                         - 18 punktów

- za ocenę bardzo dobrą                  - 17 punktów

- za ocenę dobrą                             - 14 punktów

- za ocenę dostateczną                    - 8 punktów

- za ocenę dopuszczającą                - 2  punkty

 

b) za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem kandydat uzyskuje – 7 pkt.

c) za osiągnięcia w kategoriach:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

d) za osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego,

zwłaszcza w formie wolontariatu                                                                                3 pkt.

 

 

2. Z egzaminu gimnazjalnego kandydat może uzyskać:

„część humanistyczna”

 • język polski (max 100%=20 pkt)
 • historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20 pkt)

-„część matematyczno-przyrodnicza”

 • matematyka (max 100%=20 pkt)
 • przedmioty przyrodnicze (max 100%=20 pkt)

-„część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy” (max 100%=20 pkt)

 

max 40 punktów

 

 

max 40 punktów

 

 

max 20 punktów

max 100 punktów

 

3. Kandydat do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży może uzyskać max 200 pkt.

4. Kryterium o przyjęciu do Technikum dla młodzieży, Branżowej Szkoły I Stopnia będzie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (kandydaci w momencie składania dokumentów otrzymują informację o terminie badań w Zespole Szkół Rolniczych).

Kandydaci do tych szkół nie mogą posiadać opinii PPP dot. jakichkolwiek przeciwwskazań i obniżenia wymagań dot. przedmiotów zawodowych i szkolenia praktycznego.

 

 • Kryterium decydującym o przyjęciu kandydatów do BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA na podbudowie gimnazjum będą:

a)      złożone w wyznaczonym terminie podanie (w przypadku młodocianych pracowników potwierdzone przez pracodawcę),

b)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,

c)      w przypadku młodocianego pracownika umowa o pracę (po jej zawarciu) w celu przygotowania zawodowego i skierowanie od pracodawcy

d)      kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia:

- młodociani pracownicy skierowanie na badania lekarskie są zobowiązani odebrać od pracodawcy przed złożeniem podań,

- odbywający praktyczne zajęcia w Pracowniach Szkolnych są zobowiązani odebrać skierowanie na badania lekarskie w sekretariacie szkoły i zgłosić się na badania w wyznaczonym terminie.

 

 • 1. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmowani są:

a)    laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,

b)    laureat olimpiad dla gimnazjalistów:

-       Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów,

-       Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów,

-       Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów,

c)    laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim wymienionym w pkt.II.1.c)

Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.

 

 • Kryterium przejęcia do SZKOŁY POLICEALNEJ, jest złożenie oryginałów świadectw i pozostałej dokumentacji. Gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc w szkole może odbyć się rozmowa kwalifikacyjna dla danego zawodu

 

 • 1. Naborem uczniów do poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjno  – Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora  Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

2. a) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

b) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

c) Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość.

3. a) Kandydatowi lub jego rodzicom /prawnym opiekunom/ przysługuje możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w ciągu siedmiu dni od momentu ogłoszenia listy przyjętych do poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

b) W razie złożenia wniosku komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku.

c) W ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydatowi lub jego rodzicom /prawnym opiekunom/ przysługuje możliwość złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

d) dyrektor wydaje rozstrzygnięcie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od złożenia odwołania.

VII.  Do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przyjmowani są absolwenci gimnazjum posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub  znacznym lub ze sprzężeniami

 

Szczegółowa lista szkół i planowanych oddziałów:

Lp.

Nazwa szkoły

Symbol oddziału

Profil kształcenia

Przedmioty rozszerzone

Liczba oddziałów

Język obcy

 

Przedmioty punktowane

Cykl kształcenia

2.

TECHNIKUM DLA MŁODZIEŻY

TR

technik rolnik

Przedmiot pierwszy:

biologia

lub chemia

lub fizyka

lub historia

 

Przedmiot

Drugi:

WOS,

j. obcy,

matematyka

 

1

j. angielski lub

j. niemiecki

i

j. francuski

 

Biologia

Fizyka

4 lata

technik technologii żywności

1

Biologia

Fizyka

4 lata

TA

technik agrobiznesu

1

Biologia

Fizyka

4 lata

TOT

technik obsługi turystycznej

1

Biologia

Fizyka

4 lata

TAK

technik architektury  krajobrazu

1

Biologia

Fizyka

4 lata

TOŚ

technik ochrony środowiska

1

Biologia

Fizyka

4 lata

TK

kelner

1

Biologia

Fizyka

4 lata

TOR

technik organizacji reklamy

1

Biologia

Fizyka

4 lata

OZE

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1

Biologia

Fizyka

4 lata

TMR

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

1

Biologia

Fizyka

4 lata

TME

technik mechatronik

1

Biologia

Fizyka

4 lata

TM

technik mechanik

1

Biologia

Fizyka

4 lata

TE

technik elektronik

1

Biologia

Fizyka

4 lata

TAU

technik automatyk

1

Biologia

Fizyka

4 lata

TTI

technik teleinformatyk

1

Biologia

Fizyka

4 lata

LOT

technik lotniskowych służb operacyjnych

1

Biologia

Fizyka

4 lata

TMO

technik przemysłu mody

1

Biologia

Fizyka

4 lata

3.

BRANŻOWA SZKOŁA

I STOPNIA

M

mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

Oddziały zostaną utworzone w zależności od liczby zgłoszeń.

Decydujące kryterium to brak przeciwwskazań zdrowotnych

oraz (w przypadku młodocianego pracownika) potwierdzenie praktyki zawodowej

 

j. angielski lub

j. niemiecki

 

Informatyka

Fizyka

3 lata

E

elektromechanik

Informatyka

Fizyka

3 lata

B

blacharz samochodowy

Informatyka

Fizyka

3 lata

Ś

ślusarz

Informatyka

Fizyka

3 lata

K

kierowca mechanik

Informatyka

Fizyka

3 lata

P

mechanik precyzyjny

Informatyka

Fizyka

3 lata

C

mechatronik

Informatyka

Fizyka

3 lata

S

operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Informatyka

Fizyka

3 lata

L

elektronik

Informatyka

Fizyka

3 lata

U

monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

Informatyka

Fizyka

3 lata

R

krawiec

Informatyka

Fizyka

3 lata

W

wędliniarz

Informatyka

Fizyka

3 lata

O

operator  maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Informatyka

Fizyka

3 lata

4.

SZKOŁA POLICEALNA DLA MŁODZIEŻY

SP

Opiekunka środowiskowa

1

 

j. angielski

j. niemiecki

 

(po LO i T)

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta  z plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Strona stworzona przez kapary.com

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

Tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
fax: (061) 285-22-64
e-mail:
 zsrsroda@onet.pl

e-dziennik

Era Technologii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Plan lekcji

Zastępstwa