WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW
DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH,
SZKOŁY POLICEALNEJ i BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

na rok szkolny 2020/2021

aktualizacja na dzień 19 maja 2020

 

 1. a) Do TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA dla młodzieży zostaną przyjęci kandydaci legitymujący się:

- świadectwem ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej

- zaświadczeniem o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie

- w przypadku zawodów: technik rolnik, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, mechanik-operator maszyn i pojazdów rolniczych, kierowca mechanik, mechanik motocyklowy - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

 

 1. Do LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla młodzieży zostaną przyjęci kandydaci legitymujący się:

- świadectwem ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej

- zaświadczeniem o braku przeciwwskazań do nauki przedmiotów: przysposobienie wojskowe lub podstawy kosmetologii

 

 1. W przypadku większej liczby osób chętnych niż miejsc wolnych w szkole komisja rekrutacyjna przeprowadza rekrutację według rankingu punktów:

 

1. a ) z czterech zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

język polski, matematyka, 2 przedmioty wskazane

 

Sposób przeliczania ocen na punkty:

- za ocenę celującą                         - 18 punktów

- za ocenę bardzo dobrą                  - 17 punktów

- za ocenę dobrą                             - 14 punktów 

- za ocenę dostateczną                    - 8 punktów

- za ocenę dopuszczającą                - 2  punkty

 

b) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem kandydat uzyskuje – 7 pkt.

c) za osiągnięcia w kategoriach:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

d) za osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego,      

    zwłaszcza w formie wolontariatu                                                                                 3 pkt.                                                          

 

 

2. Z egzaminu ósmoklasisty kandydat (dotyczy kandydatów kończących 8-letnią szkołę podstawową) może uzyskać:

- język polski

 • wynik procentowy mnoży się przez 0,35

 

- matematyka

 • wynik procentowy mnoży się przez 0,35

 

          - język obcy nowożytny

 • wynik procentowy mnoży się przez 0,30

 

 

max 35 punktów

 

 

max 35 punktów

 

 

max 30 punktów

max 100 punktów

 

 

3. Kandydat do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży może uzyskać max 200 pkt.

4. Kryterium o przyjęciu do Technikum dla młodzieży, Branżowej Szkoły I Stopnia będzie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (kandydaci w momencie składania dokumentów otrzymują informację o terminie badań w Zespole Szkół Rolniczych).

Kandydaci do tych szkół nie mogą posiadać opinii PPP dot. jakichkolwiek przeciwwskazań i obniżenia wymagań dot. przedmiotów zawodowych i szkolenia praktycznego.

 

 

 1. Kryterium decydującym o przyjęciu kandydatów do BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA będą:
 1. złożone w wyznaczonym terminie podanie (w przypadku młodocianych pracowników potwierdzone przez pracodawcę),
 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 3. w przypadku zawodu: mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, kierowca-mechanik, mechanik motocyklowy – również zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów
 4. w przypadku młodocianego pracownika umowa o pracę (po jej zawarciu) w celu przygotowania zawodowego i skierowanie od pracodawcy
 5. kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia:

- młodociani pracownicy skierowanie na badania lekarskie są zobowiązani odebrać od pracodawcy przed złożeniem podań,

- odbywający praktyczne zajęcia w Pracowniach Szkolnych są zobowiązani odebrać skierowanie na badania lekarskie w sekretariacie szkoły i zgłosić się na badania w wyznaczonym terminie.

 

 

 1.  1. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadpodstawowej przyjmowani są:
 1. laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
 2. laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim wymienionym w pkt.II.1.c)

Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.

 

 

 1. Kryterium przejęcia do SZKOŁY POLICEALNEJ i BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA jest złożenie oryginałów świadectw i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie. Gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc w szkole może odbyć się rozmowa kwalifikacyjna dla danego zawodu

 

 1.  1. Naborem uczniów do poszczególnych typów szkół ponadpodstawowych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjno  – Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora  Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

2. a) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

b) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

c) Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość.

3. a) Kandydatowi lub jego rodzicom /prawnym opiekunom/ przysługuje możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w ciągu siedmiu dni od momentu ogłoszenia listy przyjętych do poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

b) W razie złożenia wniosku komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku.

c) W ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydatowi lub jego rodzicom /prawnym opiekunom/ przysługuje możliwość złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

d) dyrektor wydaje rozstrzygnięcie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od złożenia odwołania.

 

 1. Do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przyjmowani są absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum (którzy nie ukończyli lub nie ukończą 21 lat w roku 2020)  posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub ze sprzężeniami

 

Szczegółowa lista szkół i planowanych oddziałów:

Lp.

Nazwa szkoły

Symbol oddziału

Profil kształcenia

Przedmioty rozszerzone

Liczba
oddziałów

 

Język obcy

 

Przedmioty punktowane

Cykl kształcenia

1.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

(dla absolwentów  8-letniej szkoły podstawowej)

 

LOw

 

oddział przygotowania wojskowego

Historia, Chemia

J. obcy

 

1

j. angielski/

j. niemiecki

i

j. niemiecki/

j. francuski

Chemia

Historia

4 lata

LOk

kosmetyczne

Historia, Chemia

J. obcy

 

1

Chemia

Historia

4 lata

2.

TECHNIKUM DLA MŁODZIEŻY

(dla absolwentów  8-letniej szkoły podstawowej)

TR

technik rolnik

Biologia

1

j. angielski/. niemiecki

i

j. niemiecki/

j. francuski

Biologia

Fizyka

5 lat

technik technologii żywności

Biologia

1

Biologia

Fizyka

5 lat

TAK

technik architektury  krajobrazu

Geografia

1

Biologia

Fizyka

5 lat

TK

technik usług kelnerskich

Geografia

1

Biologia

Fizyka

5 lat

TOR

technik  reklamy

Historia

1

Biologia

Fizyka

5 lat

TME

technik mechatronik

Matematyka

1

Biologia

Fizyka

5 lat

TM

technik mechanik

Matematyka

1

Biologia

Fizyka

5 lat

TTI

technik teleinformatyk

Informatyka

1

Biologia

Fizyka

5 lat

LOT

technik lotniskowych służb operacyjnych

(oddział przygotowania wojskowego)

Historia

1

Biologia

Fizyka

5 lat

TWE

technik weterynarii

Biologia

1

Biologia

Fizyka

5 lat

3.

BRANŻOWA SZKOŁA

I STOPNIA

(dla absolwentów  8-letniej szkoły podstawowej)

M

mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

Oddziały zostaną utworzone w zależności od liczby zgłoszeń.

Decydujące kryterium to brak przeciwwskazań zdrowotnych

oraz (w przypadku młodocianego pracownika) potwierdzenie praktyki zawodowej.

 

 

j. angielski lub

j. niemiecki

 

Informatyka

Fizyka

3 lata

Ś

ślusarz

Informatyka

Fizyka

3 lata

MOT

mechanik motocyklowy

Informatyka

Fizyka

3 lata

B

blacharz

Informatyka

Fizyka

3 lata

KM

kierowca mechanik

Informatyka

Fizyka

3 lata

C

mechatronik

Informatyka

Fizyka

3 lata

O

operator  maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Informatyka

Fizyka

3 lata

pracownik pomocniczy ślusarza

Informatyka

Fizyka

3 lata

PM

pracownik pomocniczy mechanika

Informatyka

Fizyka

3 lata

PH

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Informatyka

Fizyka

3 lata

PS

pracownik pomocniczy stolarza

Informatyka

Fizyka

3 lata

K

kucharz

Informatyka

Fizyka

3 lata

4.

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

PP

dla absolwentów  8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum, którzy nie ukończyli 21 roku życia

 

 

 

3 lata

5.

SZKOŁA POLICEALNA DLA MŁODZIEŻY

(po liceum lub technikum)

SP

technik usług kosmetycznych

1

 

j. angielski

j. niemiecki

 

(po LO i T)

2 lata

6

BRANŻOWA SZKOŁA
II STOPNIA

(dla absolwentów branżowej szkoły

I stopnia

lub

 zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy do roku szkolnego 2012/2013)

BS

technik rolnik

0,5

j. angielski

j. niemiecki

 

po branżowej  szkole I stopnia w zawodzie:

rolnik

2 lata

 

technik agrobiznesu

0,5

j. angielski

j. niemiecki

 

po branżowej  szkole I stopnia w zawodzie:

rolnik

2 lata

 

technik technologii żywności

0,5

j. angielski

j. niemiecki

 

po branżowej  szkole I stopnia w zawodach:

piekarz, cukiernik, rzeźnik, operator  maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, przetwórca ryb

2 lata

 

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

0,5

j. angielski

j. niemiecki

 

po branżowej  szkole I stopnia w zawodzie:

mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

2 lata

 

technik usług kelnerskich

0,5

j. angielski

j. niemiecki

 

po branżowej  szkole I stopnia w zawodzie:

kelner

2 lata

 

technik mechanik

0,5

j. angielski

j. niemiecki

 

po branżowej  szkole I stopnia w zawodzie:

ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających

2 lata

 

technik mechatronik

0,5

j. angielski

j. niemiecki

 

po branżowej  szkole I stopnia w zawodzie:

mechatronik

2 lata

 

TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

w  Zespole Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wlkp.

na podbudowie  8-letniej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021

aktualizacja na dzień 19.05.2020

 

 

 1.  

1. a) Od 15 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz. 1500 przyjmowanie dokumentów od kandydatów do szkół ponadpodstawowych (za wyjątkiem oddziałów przygotowania wojskowego) w sekretariacie szkoły
od poniedziałku do piątku w godzinach od
od 900 do 1400 ul. Kosynierów 2b oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: zsrsroda@onet.pl

Podania mogą być wysłane w postaci skanu wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego podania lub w formie wypełnionego pliku "Word" - podpisanie nastąpi wtedy w szkole, przy składaniu świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub w innym dogodnym terminie. Przy składaniu podania za pomocą maila prosimy oczekiwać w ciągu 2 dni roboczych, potwierdzenia mailowego ze szkoły, że podanie zostało przyjęte. W razie braku potwierdzenia - prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 661 901 190.

b) Od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 1500 przyjmowanie dokumentów od kandydatów do oddziałów przygotowania wojskowego w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1400 ul. Kosynierów 2b oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: zsrsroda@onet.pl

Podania mogą być wysłane w postaci skanu wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego podania lub w formie wypełnionego pliku "Word" - podpisanie nastąpi wtedy w szkole, przy składaniu świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub w innym dogodnym terminie. Przy składaniu podania za pomocą maila prosimy oczekiwać w ciągu 2 dni roboczych, potwierdzenia mailowego ze szkoły, że podanie zostało przyjęte. W razie braku potwierdzenia - prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 661 901 190.

 

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły (na formularzu szkoły)
 • 2 zdjęcia podpisane - w przypadku składania podania drogą mailową można dostarczyć ze świadectwem lub w innym dogodnym terminie.
 • Aktualna opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, jeżeli taka jest. - w przypadku składania podania drogą mailową można dostarczyć ze świadectwem lub w innym dogodnym terminie.

 

2. Od 15 czerwca 2020r. do 14 sierpnia 2020 wydanie skierowań na badania lekarskie (termin i miejsce podane zostanie na skierowaniu) oraz skierowań na badania kandydatów na kierowców.

3. 6 lipca 2020r. - przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów przygotowania wojskowego.

4. 8 lipca 2020 powiadomienie kandydatów o wynikach próby sprawności fizycznej.

5. Od 26 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. godz. 1500 – przyjmowanie świadectw ukończenia 8‑letniej szkoły podstawowej

6. Od 31 lipca 2020r. do 4 sierpnia 2020r. godz. 1500 – przyjmowanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

7. 12 sierpnia 2020r. ogłoszenie wstępnej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych

8. Od 13 sierpnia 2020r. do 18 sierpnia 2020 godz. 1500 przyjmowanie dokumentów potwierdzających wolę przyjęcia do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 )

9. 19 sierpnia 2020r. o godz. 1400 ogłoszenie listy przyjętych do szkół ponadpodstawowych

 

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek

 

 

6 czerwca 2020 r. 

 

 

Aktualności

Plan zajęć

Zastępstwa

e-dziennik

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta  z plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Strona stworzona przez kapary.com

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

Tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
fax: (061) 285-22-64
e-mail:
 zsrsroda@onet.pl