Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

e-dziennik

Kierunki kształcenia

Zaplanuj zajęcia

aktualności

 

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW MATURALNYCH I ZAWODOWYCH
Harmonogram matur.
28 kwietnia 2021

WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW MATURALNYCH I ZAWODOWYCH.

HARMONOGRAM MATUR.

 

 1. 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2.  
 3. 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 4.  
 5. 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 6.  
 7. 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Ewentualne rzeczy niezbędne (np. kurtka, torebka, itp.) zdający zostawiają w wyznaczonych miejscach.
 8.  
 9. 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 10.  
 11. 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą (max. 1l.)
 12.  
 13. 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 14.  
 15. 8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, z zachowaniem minimum 1,5 metra odległości od innych osób
 16.  
 17. 9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 18.  
 19. 10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ (egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy). Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 20.  
 21. 11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 22. a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 23. b) wychodzi do toalety
 24. c) podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)
 25. d) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 26.  
 27. 12. Zdający mogą– jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku/stanowisku egzaminacyjnym
 28.  
 29. 13. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 30.  
 31. 14. W przypadku egzaminu maturalnego i zawodowego zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 32.  
 33. 15. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, obowiązuje konieczność skorzystania z dozownika z płynem dezynfekcyjnym przed skorzystaniem ze urządzenia/słownika.
 34.  

        16. Wszystkie egzaminy maturalne odbywają się na hali sportowej - wejście od strony budynku gimnazjum. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu zdający zostali podzieleni na grupy, w przypadku egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

 

 

 1. 4 maja 2021

  wtorek

  JĘZYK POLSKI

  poziom podstawowy

  7.30 Grupa I – stawiają się zdający z klasy 4 TRŻ , których nazwiska zaczynają się na litery A-N

  7.45 Grupa II – stawiają się zdający z klasy 4 TRŻ, których nazwiska zaczynają się na litery O-Z

  8.00 Grupa III – stawiają się zdający z klasy 4 MOL, których nazwiska zaczynają się na litery A-M

  8.15 Grupa IV – stawiają się zdający z klasy 4 MOL, których nazwiska zaczynają się na litery N-Z

  8.30 Grupa V – stawiają się absolwenci z poprzednich lat, wg nazwisk zaczynają się na litery A-Z

   

  5 maja 2021 

  środa        

  MATEMATYKA

  poziom podstawowy

  7.30 Grupa I – stawiają się zdający z klasy 4 TRŻ , których nazwiska zaczynają się na litery A-N

  7.45 Grupa II – stawiają się zdający z klasy 4 TRŻ, których nazwiska zaczynają się na litery O-Z

  8.00 Grupa III – stawiają się zdający z klasy 4 MOL, których nazwiska zaczynają się na litery A-M

  8.15 Grupa IV – stawiają się zdający z klasy 4 MOL, których nazwiska zaczynają się na litery N-Z

  8.30 Grupa V – stawiają się absolwenci z poprzednich lat, wg nazwisk zaczynają się na litery A-Z

   

  6 maja 2021

  czwartek

  JĘZYK ANGIELSKI

  poziom podstawowy

  7.30 Grupa I – stawiają się zdający z klasy 4 TRŻ , których nazwiska zaczynają się na litery A-N

  7.45 Grupa II – stawiają się zdający z klasy 4 TRŻ, których nazwiska zaczynają się na litery O-Z

  8.00 Grupa III – stawiają się zdający z klasy 4 MOL, których nazwiska zaczynają się na litery A-M

  8.15 Grupa IV – stawiają się zdający z klasy 4 MOL, których nazwiska zaczynają się na litery N-Z

  8.30 Grupa V – stawiają się absolwenci z poprzednich lat, wg nazwisk zaczynają się na litery A-Z

   

  7 maja 2021

  Piątek

  JĘZYK ANGIELSKI

  poziom rozszerzony

  8.15 - wszyscy zdający

   

   

  10 maja 2021

  poniedziałek

  JĘZYK POLSKI

   poziom rozszerzony

  8.15 - wszyscy zdający

   

   

  11 maja 2021

  wtorek

  W O S

  poziom rozszerzony

  13.15 - wszyscy zdający

   

   

  12 maja 2021

  środa

  BIOLOGIA

  poziom rozszerzony

  8.15 - wszyscy zdający

   

  13 maja 2021

  czwartek

  GEOGRAFIA

  poziom rozszerzony

  8.15 - wszyscy zdający

   

   

  13 maja 2021

  czwartek

  JĘZYK NIEMIECKI

  poziom podstawowy

  13.15 - wszyscy zdający

   

   

  14 maja 2021

  piątek

  CHEMIA

  8.30 - wszyscy zdający

   

   

  14 maja 2021

  piątek

  JĘZYK NIEMIECKI

  poziom rozszerzony

  13.15 - wszyscy zdający

   

   

  17 maja 2021

  poniedziałek

  HISTORIA

  8.15 - wszyscy zdający

   

   

  18 maja 2021

  wtorek

  FIZYKA

  8.15 - wszyscy zdający

 2.  
 3. 17. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 4.  
 5. 18. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej, przewodniczący komisji wyznacza kolejne osoby, które mogą opuścić salę egzaminacyjną.
 6.  
 7. 19. Po egzaminie należy niezwłocznie opuścić teren szkoły, nie wolno gromadzić się.

 

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
faks: (061) 285-22-64
e-mail:
 
zsrsroda@onet.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności . Strona stworzona przez  kapary.com