Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

e-dziennik

Kierunki kształcenia

Zaplanuj zajęcia

aktualności

 

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW ZAWODOWYCH - harmonogram egzaminów

09 czerwca 2021

WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW ZAWODOWYCH i HARMONOGRAM

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

 

7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

 

8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, z zachowaniem minimum 1,5 metra odległości od innych osób

 

9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

​​​​​​​10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ (egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy).

 

​​​​​​​11. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 

​​​​​​​12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

b) wychodzi do toalety

c) podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)

d) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

​​​​​​​13. Zdający mogą– jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym

 

​​​​​​​14. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

 

​​​​​​​15. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

  1.  
  2. 16. ​​​​​​​W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, obowiązuje konieczność skorzystania z dozownika z płynem dezynfekcyjnym przed skorzystaniem ze urządzenia.

 

​​​​​​​17. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu zdający zostali podzieleni na grupy

 

Wszystkie egzaminy odbywające się na hali sportowej - wejście od strony budynku gimnazjum.

 

Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

 

Zdający podczas czekania na wejście na salę zachowują odstęp 1,5m, mają zakryte usta i nos.

 

 

ETAP PISEMNY

22 czerwca - hala sportowa

Zdający przychodzą na określoną godzinę zgodnie z poniższym harmonogramem:

9.00 – III TR – RL.03 (klasa 3 TRŻ - technik rolnik)

9.10 - III TŻ – TG.02 (klasa 3 TRŻ - technik technologii żywności)

9.20 - III LOT – AU.37 (klasa 3 TOL – technik lotniskowych służb operacyjnych)

9.30 - III Ś – MG.01 (klasa 3 MŚ – p. p. ślusarza)

 

22 czerwca -  hala sportowa

Zdający przychodzą na określoną godzinę zgodnie z poniższym harmonogramem:

11.10 - IV TR – RL.16 (tegoroczni absolwenci z klasy 4 TRŻ – technik rolnik)

11.15 - IV TŻ – TG.17 (tegoroczni absolwenci z klasy 4 TRŻ – technik technologii żywności)

11.20 - IV TOR – AU.30  (tegoroczni absolwenci z klasy 4 MOL – technik organizacji reklamy)

11.25 - IV LOT –  AU.38 (tegoroczni absolwenci z klasy 4 MOL – technik lotniskowych służb operacyjnych)

11.30 - III M – MG.03 – (klasa 3 MŚ - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych)

11.35 - III TME – EE.02 – (klasa 3 TME -technik mechatronik)

 

 

22 czerwca - hala sportowa

Zdający przychodzą na określoną godzinę zgodnie z poniższym harmonogramem:

13.15 - III TOR – AU.29 – (klasa 3 TOL - technik organizacji reklamy)

13.30 - IV TME – EE.21 – (tegoroczni absolwenci z klasy 4 MOL - technik mechatronik)

 

 

 

ETAP PRAKTYCZNY:

 

21 czerwca - hala sportowa

8.00. - III LOT – AU.37 (klasa 3 TOL – technik lotniskowych służb operacyjnych)

 

 

21 czerwca - hala sportowa

Zdający przychodzą na określoną godzinę zgodnie z poniższym harmonogramem:

12.15. IV TR – RL.16. (tegoroczni absolwenci z klasy 4 TRŻ – technik rolnik)

12.30. IV TŻ – TG.17  (tegoroczni absolwenci z klasy 4 TRŻ – technik technologii żywności)

 

21 czerwca -  hala sportowa - mała

12.30 - IV LOT - AU.38  (tegoroczni absolwenci z klasy 4 MOL – technik lotniskowych służb operacyjnych)

 

21 czerwca - czytelnia

12.30. - technik rolnik – absolwenci z poprzednich lat – R.16   

 

24 czerwca – sala 29

III TOR – AU.29 – (klasa 3 TOL - technik organizacji reklamy):

Godz. 7.30  - zdający zgłaszają się zgodnie z imiennym harmonogramem dostępnym w szkole

Godz. 11.30 - zdający zgłaszają się zgodnie z imiennym harmonogramem dostępnym w szkole

 

26 czerwca – sala 29

IV TOR – AU.30 (tegoroczni absolwenci z klasy 4 MOL – technik organizacji reklamy)

Godz. 8.30  - - zdający zgłaszają się zgodnie z imiennym harmonogramem dostępnym w szkole

 

28 czerwca - sala 24

IV TME – EE.21 (tegoroczni absolwenci z klasy 4 MOL - technik mechatronik)

Godz. 7.30  - zdający zgłaszają się zgodnie z odrębnym harmonogramem dostępnym w szkole

Godz. 11.30 - zdający zgłaszają się zgodnie z odrębnym harmonogramem dostępnym w szkole

 

28 czerwca– sala 19

III TŻ – TG.02 (klasa 3 TRŻ - technik technologii żywności)

Godz. 8.30  - zdający zgłaszają się zgodnie z imiennym harmonogramem dostępnym w szkole

Godz. 14.30  - zdający zgłaszają się zgodnie z imiennym harmonogramem dostępnym w szkole

 

29 czerwca - sala 19

III TŻ – TG.02 (klasa 3 TRŻ - technik technologii żywności)

Godz. 8.30  - - zdający zgłaszają się zgodnie z imiennym harmonogramem dostępnym w szkole

Godz. 14.30  - zdający zgłaszają się zgodnie z imiennym harmonogramem dostępnym w szkole

 

30 czerwca - sala 19

III TŻ – TG.02 (klasa 3 TRŻ - technik technologii żywności)

Godz. 8.30  - zdający zgłaszają się zgodnie z imiennym harmonogramem dostępnym w szkole

Godz. 14.30  - zdający zgłaszają się zgodnie z imiennym harmonogramem dostępnym w szkole

 

30 czerwca - warsztat 23

III TR – RL.03  (klasa 3 TRŻ - technik rolnik)

Godz. 8.30  - zdający zgłaszają się zgodnie z imiennym harmonogramem dostępnym w szkole

Godz. 14.30  - zdający zgłaszają się zgodnie z imiennym harmonogramem dostępnym w szkole

 

1 lipca  – warsztat 23

III TR – RL.03  (klasa 3 TRŻ - technik rolnik)

Godz. 8.30  - zdający zgłaszają się zgodnie z imiennym harmonogramem dostępnym w szkole

Godz. 14.30  - zdający zgłaszają się zgodnie z imiennym harmonogramem dostępnym w szkole

 

1 lipca – warsztaty  

III M –MG.03 (klasa 3 MŚ - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych)

Godz. 7.30  - zdający zgłaszają się zgodnie z imiennym harmonogramem dostępnym w szkole

Godz. 11.30  - zdający zgłaszają się zgodnie z imiennym harmonogramem dostępnym w szkole

Godz. 15.30  - zdający zgłaszają się zgodnie z imiennym harmonogramem dostępnym w szkole

 

2 lipca – warsztaty  

III M –MG.03 (klasa 3 MŚ - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych)

Godz. 7.30  - zdający zgłaszają się zgodnie z imiennym harmonogramem dostępnym w szkole

 

5 lipca – sala 24

III TME –EE.02 (klasa 3 TME -technik mechatronik)

Godz. 7.30  - zdający zgłaszają się zgodnie z imiennym harmonogramem dostępnym w szkole

Godz. 11.30  - zdający zgłaszają się zgodnie z imiennym harmonogramem dostępnym w szkole

Godz. 15.30  - zdający zgłaszają się zgodnie z imiennym harmonogramem dostępnym w szkole

 

6 lipca  – sala 24

III TME –EE.02 (klasa 3 TME -technik mechatronik)

Godz. 7.30  - zdający zgłaszają się zgodnie z imiennym harmonogramem dostępnym w szkole

Godz. 11.30  - zdający zgłaszają się zgodnie z imiennym harmonogramem dostępnym w szkole

Godz. 15.30  - zdający zgłaszają się zgodnie z imiennym harmonogramem dostępnym w szkole

 

7 lipca  – sala 24

III TME –EE.02 (klasa 3 TME -technik mechatronik)

Godz. 7.30  - zdający zgłaszają się zgodnie z imiennym harmonogramem dostępnym w szkole

Godz. 11.30  - zdający zgłaszają się zgodnie z imiennym harmonogramem dostępnym w szkole

Godz. 15.30  - zdający zgłaszają się zgodnie z imiennym harmonogramem dostępnym w szkole

 

 

8 lipca – warsztaty szkolne

III Ś –MG.01 (klasa 3 MŚ – p. p. ślusarza)

Godz. 7.30  - zdający zgłaszają się zgodnie z imiennym harmonogramem dostępnym w szkole

Godz. 11.30  - zdający zgłaszają się zgodnie z imiennym harmonogramem dostępnym w szkole

Godz. 15.30  - zdający zgłaszają się zgodnie z imiennym harmonogramem dostępnym w szkole

 

​​​​​​​18. Po egzaminie należy niezwłocznie opuścić teren szkoły, nie wolno gromadzić się.

 

​​​​​​​19. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

 

​​​​​​​20. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej, przewodniczący komisji wyznacza kolejne osoby, które mogą opuścić salę egzaminacyjną

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
faks: (061) 285-22-64
e-mail:
 
zsrsroda@onet.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności . Strona stworzona przez  kapary.com